English version

For tilsette

OsloMet har ei eiga nettside for tilsette. Lenkene under tar deg til denne opne sida. Er du tilsett ved OsloMet, kan du logge deg inn for personleg tilpassa innhald.

Lenkene går til ope innhald på ansatt.oslomet.no. Tilsette ved OsloMet loggar seg inn for personleg tilpassa innhald. 

På tilsettsidene kan du og søke opp programplanar for dei enkelte studia (ansatt.oslomet.no)

Arbeidshverdag

Under menypunktet "Arbeidshverdag" (ansatt.oslomet.no) finn du informasjon om mellom anna HMS, IT-tenester, innkjøp, styringen av OsloMet, treningstilbod, arbeidstid, ferie, permisjon og sjukefråvær. Der finn du blant anna informasjon om:

Utdanning

Under menypunktet "Utdanning" (ansatt.oslomet.no) har vi samla innhald for tilsette som underviser. Her finn du mellom anna rettleiingar til system som Canvas, timeplanlegging (TP) og pensumlister (Leganto) i tillegg til hugselister for studiestart og tilrettelegging for studentar med meir. Der finn du blant anna informasjon om:

Forskning og innovasjon

Under menypunktet "Forskning og innovasjon" (ansatt.oslomet.no) finn du innhald som er spesielt meint for ph.d.-stipendiatar og forskarar. Her finn du mellom anna informasjon om finansiering, forskarutdanning (ph.d.), publisering og rettleiing til forskingsprosjekt med meir.  Der finn du blant anna informasjon om: