English version

Litteratur- og kulturformidling (LITKULT)

Forskningsgruppen arbeider med humanistisk forskning i arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag. Gruppen forsker på hvordan tekster og andre kulturuttrykk bidrar til individuell og samfunnsmessig utvikling og forståelse.

Humaniora handler om hva det i bred forstand vil si å være menneske; om identitet og språk, kultur, historisk sammenheng og verdigrunnlag. Det arkiv-, bibliotek- og informasjonsfaglige praksisfeltet kan defineres som et felt som med utgangspunkt i samlinger av dokumenterer skaper og initierer sosiale prosesser knyttet til læring, kunnskapsdeling og kulturformidling.

Mot denne bakgrunnen kan gruppens forskningstematikk beskrives som undersøkelser av hvordan tekster og andre kulturuttrykk konstrueres, samles, formidles og brukes.

 

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskergruppen

  Forskningen retter seg mot tre hovedområder.

  Hverdagsliv og kulturelle praksiser

  Vår forskning undersøker hvilken betydning og funksjon tekster og andre kulturelle uttrykk har i menneskers hverdagsliv. Vi forsker for eksempel på leser- og seerrespons hos barn, ungdom og voksne, gjennom analyser av samtaler om litteratur og av skriftlige responser på bøker, filmer og tv-serier.

  Formidling av kultur

  Vi studerer formidlingspraksis ved bibliotek, arkiv og andre aktører i kulturfeltet. Formidlingen står i sammenheng med hvordan forståelser av verdi og kvalitet varierer over tid og med sosial og kulturell tilhørighet. Vi forsker på hvordan formidling foregår, hvilken effekt den har, på hva som skaper fascinasjon på tvers av «det høye» og «det lave», og på spørsmål knyttet til formidling og publikums medvirkning.

  Institusjonelle perspektiver

  Vår forskning inkluderer historiske, empiriske og teoretiske studier av arkivet og arkivaren, biblioteket og bibliotekaren i forhold til problemstillinger knyttet til spørsmål om demokrati, deltakelse og kulturpolitikk. Sentrale spørsmål vedrører forholdet mellom litteraturpolitikk og lesevaner, distribusjon av kulturelle ressurser, skiftende maktforhold og endringer som følge av nye medier og distribusjonsformer.