English version

Arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren: Kjønn, klasse, etnisitet

I Norge, som i andre rike land, har økt etterspørsel etter helse- og omsorgspersonell ført til en økende rekruttering av innvandrere i denne sektoren, og dette var tema for forskningsprosjektet.

Det er sparsomt med undersøkelser som belyser betydninger av en såkalt flerkulturell arbeidsarena, når det gjelder organisering og arbeidsrelasjoner. Siktemålet var å belyse organisering og rekruttering av en i økende grad flerkulturell sektor så vel som daglig samhandling og kommunikasjon på arbeidsplassen, samt samspillet mellom disse nivåene.

Gjennom en kvalitativ feltstudie i to arbeidskontekster (en sykehusavdeling og et sykehjem) ble det fokusert på hvordan etnisitet inngår i de eksisterende profesjons- og kjønnshierarkier.

Relevante analytiske kontekster var migrasjon og det nye arbeidsmarkedet, med globalisering som et mer generelt bakteppe. Teoretisk bygget undersøkelsen på profesjonssosiologi, arbeidslivssosiologi og kvinne- og kjønnsforskning, samt migrasjons- og etnisitetsantropologi.

 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...
  • Publikasjoner

   Dahle, R., & Seeberg, M. L. (2013). "Does she speak Norwegian?" Ethnic dimensions of hierarchy in Norwegian health care workplaces. Nordic Journal of Migration Research, 3(2), 82-90. 

   Seeberg, M. L., & Dahle, R. (2005). "Det er kunnskapene mine dere trenger, ikke språket mitt" : etnisitet, kjønn og klasse ved to arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren. NOVA Rapport 24/05 (fagarkivet.oslomet.no) ['You need my knowledge, not my language': ethnicity, gender and class in two healthcare workplaces.]

   Seeberg, M. L., & Dahle, R. (2006). Innvandrede helsearbeidere - og et inkluderende arbeidsliv? [Immigrant health workers - and an inclusive working life?]. In T. Hammer & E. Øverbye (Eds.), Inkluderende arbeidsliv? Erfaringer og strategier. [An inclusive working life? Experiences and strategies.] (pp. 79-102). Oslo: Gyldendal Akademisk.

   Seeberg, M. L. (2007). Velferdsstaten møter verden: arbeidsplasser i endring [The welfare state meets the world: changes in the workplace]. Oslo: Gyldendal akademisk.