English version

Barn med funksjonsnedsettelser: Ivaretakelse av velferdstjenester og informasjon under covid-19

Hvordan ble barn med funksjonsnedsettelser påvirket av nedstengingene som fulgte etter covid-19?

Prosjektets overordnede problemstilling er å undersøke hvordan velferdstjenester, inkludert skoletilbud, og stønader til barn med funksjonsnedsettelse har blitt ivaretatt under covid-19.

Som en del av arbeidet undersøker vi også i hvilken grad familier med barn med funksjonsnedsettelser har fått tilstrekkelig informasjon under pandemien (f.eks. om smitteverntiltak og tjenestetilbud), og hvilke konsekvenser restriksjoner eller manglende tilbud har hatt på familiens sosiale relasjoner og pårørendes arbeidssituasjon. 

Forskerne tilknyttet prosjektet skal innhente kvalitative data gjennom dybdeintervjuer av foresatte til barn med funksjonsnedsettelser. Prosjektet vil dermed bidra med viktig kunnskap om hvorvidt velferdstjenester rettet mot barn med funksjonsnedsettelser og deres familier ble ivaretatt på en tilfredsstillende måte under covid-19.

Videre skal prosjektet benytte denne kunnskapen, samt eksisterende forskning på feltet, til å utrede relevante målemetoder/datainnsamlinger som kan bidra til å kartlegge forhold ved velferdstjenestetilbudet for å sikre god ivaretakelse av barn med funksjonsnedsettelser i fremtiden. Kunnskap fra prosjektet vil også kunne bidra til politikkutvikling på feltet. 

Aktuelt fra prosjektet

Funksjonshemmet 6-åring i trille med rød kjole og lillebror ved siden av ser i kamera.
Korona-nedstengingen har rammet familier med funksjonshemmede barn hardt

Myndighetene har snakket høyt om å ivareta de sårbare barna under pandemien, men kan se ut til å ha gjort det stikk motsatte, ifølge ny forskning.