English version

Bærekraftige europeiske velferdssamfunn: Nye sammenhenger mellom velferds- og klimapolitikk

Hvordan kan politikere og forskere håndtere spørsmål om bærekraftig velferd, klima og miljø på en samordnet måte på tvers av vanligvis atskilte politikk- og forskningsområder?

Velferdsreformer står på dagsorden i de fleste europeiske land. Endringer er nødvendige for å sikre velferdsstatens framtidige bærekraft. Det er alminnelig erkjent at aldrende befolkninger setter sosiale sikringsordninger (f.eks. alderspensjoner) og tjenester (særlig tilknyttet helse og omsorg) under press. Likevel er det fra politikeres og eksperters side som regel uklart hva de mener det vil kreve å skape bærekraftige velferdssamfunn.

Samtidig, og selv om vi vet at miljø- og klimaendringer i stadig større grad påvirker mennesker og samfunn, har det vært gjort lite forskning på hvilken betydning slike endringer har – og vil ha – for rike og velutviklede velferdssamfunn. Hensikten med prosjektet er å begynne å fylle dette kunnskapshullet ved å spørre hvordan politikere og forskere kan håndtere spørsmål om bærekraftig velferd, klima og miljø på en samordnet måte på tvers av vanligvis atskilte politikk- og forskningsområder.

Forskere ved forskningsinstituttene NOVA og CICERO (Norge), Lunds Universitet (Sverige), Universitetet i Milano (Italia) og Østerrikes Vitenskapsakademi samarbeider om tre tematiske arbeidspakker (AP), samt en sammenfattende analyse:

De overordnede prosjektmålene vil bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen områdene utrydde fattigdom, innovasjon og infrastruktur, anstendig arbeid og økonomisk vekst, mindre ulikhet, bærekraftige byer og samfunn, ansvarlig forbruk og produksjon, stoppe klimaendringene, samarbeid for å nå målene.

 • Prosjektdeltakere

  • Bjørn Hvinden
  • Marianne Takle
   Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

   • Cicero senter for klimaforskning
   • Vienna institute of Demography, Austrian academy of science
   • Socialhögskolan , Lunds Universitet
   • Universita di Milano