English version

Områdegjennomgang av boligløsninger og helse- og omsorgstjenester for eldre

Hvordan kan stat og kommune på en mer effektiv måte legge til rette for at eldre blir boende hjemme lengst mulig?

Områdegjennomgangen skal legge til rette for systematisk arbeid med effektivisering og forbedring av boligløsninger og helse- og omsorgstjenester for at flere eldre kan bli boende hjemme lengst mulig. Formålet er å sikre effektiv ressursbruk, og begrense utgiftsveksten til boløsninger og helse- og omsorgstjenester for eldre, samtidig som et offentlig tjenestetilbud opprettholdes.

Prosjektet er organisert i tre faser. I fase 1 oppsummerte Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) dagens kunnskap i en kartleggingsrapport. I fase 2 vurderes nåsituasjonen, dagens hovedutfordringer og dagens offentlige virkemidler. I fase 3 analyseres mulige tiltak og det presenteres anbefalinger om hvordan stat og kommune på en mer effektiv måte kan legge til rette for at eldre blir boende hjemme lengst mulig.

Prosjektets problemstillinger belyses ved hjelp av eksisterende litteratur og offentlige dokumenter, tilgjengelig statistikk og kvalitative intervjuer med utvalgte kommuner. Resultatene presenteres i en sluttrapport.