Boligsosial temperaturmåler – nasjonale og kommunale profiler

Husbanken har invitert de ledende fagmiljøene innenfor det boligsosiale området for å gi sin vurdering av hvilke faktorer som best beskriver situasjonen for vanskeligstilte grupper på boligmarkedet på et aggregert og kommunalt nivå.

Om prosjektet

Husbanken har invitert de ledende fagmiljøene innenfor det boligsosiale området for å gi sin vurdering av hvilke faktorer som best beskriver situasjonen for vanskeligstilte grupper på boligmarkedet på et aggregert og kommunalt nivå. I et avklarende oppstartsmøte ble det enighet om å innrette notatet noe annerledes med vekt på en mer prinsipiell drøfting av begrepet vanskeligstilthet på boligmarkedet. Dernest gjennomgås ulike operasjonaliseringer av begrepet og ulike forsøk på å kvantifisere gruppen av vanskeligstilte. Husbankens har et ønske om at regionskontorene skal få en styrket rolle i å peke på utfordringer som kommunene står ovenfor i det boligsosiale arbeidet. Å framskaffe et kunnskapsgrunnlag for å styrke regionskontorenes rolle er dermed viktig. Notatet er derfor i stor grad også innrettet mot å finne frem til relevante indikatorer på kommunenivå.