English version

Utvikling av integrerte, personsentrerte tjenester i dansk og norsk eldreomsorg (CONTEXT)

Norske kommuner oppfordres til å omstille sine helse- og omsorgstjenester slik at de i størst mulig grad kan understøtte muligheten for en aldrende befolkning til leve aktive og selvstendige liv. Målet er å skape en helhetlig, koordinert og persontilpasset tjeneste gjennom å mobilisere brukere, familier og lokale aktører til aktiv deltakelse.

Tidligere forskning viser at muligheten for å realisere disse nye tjenesteidealene er kontekstavhengig – for eksempel beroende av etablerte styringsstrukturer, faglige profiler og ledelsesformer.

I prosjektet undersøker vi hvordan tilsynelatende like omstillingstiltak blir utformet innenfor rammen av ulike nasjonale og lokale kontekster. En viktig hensikt er å bidra med kunnskap som kan informere praktikere om hvordan påvirkbare kontekstuelle forhold kan tilpasses for å bidra til en integrert og personsentrert omsorgstjeneste.

Hoveddelen av prosjektet er basert på komparative case-studier fra to danske og fire norske kommuner. Tanken er at vi gjennom å sammenholde likheter og forskjeller i ulike kontekster vil kunne identifisere hvilke bakenforliggende og underliggende forhold som bidrar til å hemme og fremme realiseringen av nye tjenesteidealer.

Prosjektet retter særlig søkelyset mot horisontale styrings- og koordineringsformer, herunder (a) samordning av medisinsk oppfølging, sykepleie, hjemmebasert rehabilitering/pleie og omsorg; (b) samordning av sosialt arbeid i skjæringspunktet mellom hjemmetjenester, frivillige og sosiale entreprenører (c) tverrprofesjonelt samarbeid i hjemmebaserte tjenester (hverdagsrehabilitering) (d) samarbeid mellom omsorgspersonale og tjenestemottakere.

Case-studiene baser seg på «rapid site-switching» – korte, intensive feltarbeid som gjennomføres av et tverrnasjonalt, tverrfaglige team. Kvalitative data fra case-studiene vil bli kombinert med survey-data fra en stor nordisk spørreskjemaundersøkelse NORDCARE – gjennomført i 2005 (N=5,000) og 2015 (N=8,000).

 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

   • Senter for omsorgsforskning Vest
   • Universitet i Oslo
   • Helse og samfunn
   • VIVE
   • Roskilde Universitet