English version

Digital helsekompetanse og navigering i helsetjenesten for personer med langvarige helseutfordringer

Hensikten med prosjektet er å beskrive og utforske helsekompetansen til personer med langvarige helseutfordringer.

Prosjektet benytter tverrsnittsdata fra en befolkningsundersøkelse i Norge i 2020 (HLS19), som inkluderte flere måleskalaer og bakgrunnsfaktorer. Vi utforsker hvordan et representativt utvalg av den voksne befolkningen i Norge som har rapportert sykdom med varighet over 6 mnd. skårer på måleskala om helsekompetanse, og hvordan skår henger sammen med personfaktorer.

Vi undersøker også de psykometriske egenskapene til måleskalaer anvendt på denne målgruppen, og hvordan personfaktorer og helsedeterminanter «forklarer» variasjonen i skår.

For å få inngående kunnskap om hvordan voksne med langvarige helseutfordringer opplever egen helsekompetanse i hverdagen og i møte med helsetjenestene, gjennomfører vi også fokusgrupper for å utforske deres erfaringer. 

Prosjektet er tilknyttet Helsedirektoratets forskningsprosjekt kartlegging av den norske befolkningens helsekompetanse (helsedirektoratet.no), som igjen er del av det europeiske samarbeidet Measuring population and organizational health literacy (m-pohl.net).

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Mer om prosjektet

  Helsekompetanse omhandler den kunnskap, motivasjon og kompetanse vi trenger for å få tilgang til, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for selv å kunne gjøre egne vurderinger og ta kunnskapsbaserte beslutninger i eget hverdagsliv.

  Dette angår bruk av helsetjenester, forebygging av sykdom og helsefremming for å opprettholde eller forbedre livskvaliteten gjennom livsløpet.

  Langvarige helseutfordringer omhandler helseutfordringer av lang varighet, uten kortsiktig behandling og med begrenset mulighet for kurativ behandling. Helsekompetanse har vist seg å være en betydningsfull faktor for mestring av langvarige helseutfordringer. 

  Befolkningsundersøkelsen som er gjort i Norge (HLS19) avdekker at en stor andel av befolkningen har utfordringer med å navigere i helsevesenet. Samtidig med en økende digitalisering av helsetjenester, øker sosial ulikhet i helse og livskvalitet.

  Kompleksitet og systemkrav kan opptre som barrierer for brukere av helsetjenesten og påvirke personers individuelle helsekompetanse. I Norge lever et relativt høyt antall personer med langvarige helseutfordringer, og disse utgjør en viktig målgruppe for helsefremmende arbeid.

  For å identifisere spesifikke utfordringer og igangsette treffsikre tiltak, trenger vi mer kunnskap om hvordan pasienter og brukere opplever egen evne til å håndtere møtet med helsetjenesten og mestring av hverdagen.

  Dette prosjektet skal utvikle kunnskap om helsekompetanse hos personer med langvarige helseutfordringer, der digital helsekompetanse og navigering i helsetjenestene står sentralt.

  Gjennom tre delstudier basert på befolkningsundersøkelsen (HLS19), vil vi beskrive helsekompetanse, digital helsekompetanse og navigeringskompetanse hos personer med langvarig sykdom.

  Vi skal også utforske psykometriske egenskaper ved de anvendte måleskalaene.

  Videre vil vi utforske mulige assosiasjoner med helsedeterminanter og bakgrunnsvariabler. Ved hjelp av fokusgrupper med personer med sjeldne diagnoser, utforskes også erfaringer med å skaffe seg tilgang til, forstå og anvende helseinformasjon i ulike kontekster.

  Resultatene skal belyse muligheter og utfordringer helsetjenesten kan stå overfor i arbeidet med å tilpasse tjenester til personer med langvarige helseutfordringer.