English version

Making persons with disabilities full citizens (DISCIT)

Prosjektet skal framskaffe ny kunnskap som setter EU, medlemsstatene og assosierte land i stand til å oppnå full økonomisk og samfunnsmessig deltakelse fra personer med nedsatt funksjonsevne.

DISCIT er et internasjonalt forskningsprosjekt finansiert av det sjuende rammeprogrammet i EU (FP7). Prosjektet ledes av NOVA og har partnere i ti europeiske land (Belgia, Irland, Italia, Norge, Serbia, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tsjekkia og Tyskland).

Med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne som utgangspunkt, vil DISCIT identifisere mer effektive måter å fjerne og motvirke fysiske, holdningsmessige, sosiale og organisatoriske hindre mot aktivt medborgerskap og deltakelse på lik linje med andre. Stilt overfor et Europa i rask økonomisk og sosial endring og med endrede forståelser av funksjon og funksjonsnedsettelse, står EU, medlemsstatene og assosierte land overfor store utfordringer med å skape en bærekraftig og inkluderende europeisk sosial modell. DISCIT produserer ny kunnskap om kostnadsnøytrale løsninger som kan bidra til økt deltakelse.

Resultatene vil gi ny innsikt om hvordan EU kan støtte medlemsstatene og assosierte stater i arbeidet med å virkeliggjøre rettighetene til funksjonshemmede i de fundamentale rettighetene i EU-traktaten og FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Gjennom klargjøring av mulighetene for positivt samspill (synergier) mellom politikkområder og mellom styringsnivåer, bidrar DISCIT til kunnskap for å virkeliggjøre målsettingene i EUs handlingsplan for funksjonshemmede 2010-2020 og EUs strategi for vekst og sysselsetting - Europa 2020.

Budsjett: 3.053.032 EURO

Grant agreement:  nr. 320079