English version

Evaluering av «Nasjonal strategi Bolig for velferd 2014-2020»

Evalueringen av «Nasjonal strategi Bolig for velferd 2014-2020» skal vurdere utviklingen i det boligsosiale arbeidet i kommunene i strategiperioden: hva har blitt bedre og hva er utfordringene?

Om prosjektet

Evalueringen skal blant annet belyse om vanskeligstilte på boligmarkedet får bedre hjelp til å skaffe seg en egnet bolig og den oppfølgingen de trenger, sammenlignet med før strategien ble iverksatt. Strategien støttes av seks departementer med underliggende direktorater.

Mange husholdninger og personer, som er vanskeligstilte på boligmarkedet, har behov for hjelp og tjenester fra flere tjenesteområder for å oppnå en tilfredsstillende boligsituasjon. Et av målene for strategiene er at kommunene skal møte en mer samordnet stat, som kan bidra til et helhetlig tilbud til kommunenes vanskeligstilte innbyggere. Evalueringen skal undersøke om den statlige innsatsen har blitt mer helhetlig og bedre koordinert i løpet av strategiperioden, sett fra kommunenes ståsted.