Evaluering av plan- og bygningsloven (EVAPLAN 2008)

Dette evalueringsprosjektet har studert hvordan plandelen i plan- og bygningsloven (PBL) fungerer. Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd og ble gjennomført i perioden 2014-19.

Om prosjektet

Dette evalueringsprosjektet ser på hvordan plandelen i plan- og bygningsloven (PBL) fungerer, og hovedspørsmålet er om loven fungerer etter intensjonene, og hva som kan identifiseres som forbedringspunkter. Prosjektet skal også vurdere loven, og dagens praksis, ut fra et internasjonalt komparativt perspektiv. Prosjektet ledes av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Universitetet i Tromsø (UiT), forsknings- og innovasjonskonsernet NORUT, Transportøkonomisk institutt (TØI), København universitet (KU), Aalborg universitet (AAU), svenske Kungliga Tekniska Høgskolan (KTH), Umeå universitet (UMU), og Technische Universität Berlin (TUB). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds DEMOSREG II-program, og ble gjennomført i perioden 2014-2019.

Prosjektet har vært et tverrfaglig samarbeid, med en stor prosjektgruppe som består av jurister, arkitekter, planleggere og statsvitere, som alle forsker på planlegging fra ulike synsvinkler. Ved hjelp av et mangfold av metoder har prosjektet studert hvordan loven fungerer i praksis, gjennom å se på områder som byutvikling, regional og lokal utvikling, infrastruktur og folkehelse. På alle disse områdene har gruppa sett på hvordan bruken av loven bidrar til demokratiske styrings- og avveiningsprosesser. I dagens planlegging spiller private utbyggere (forslagsstillere) en viktig rolle i å utforme reguleringsplaner, og et spørsmål er også om loven ivaretar deres interesser for effektive planprosesser og gjennomføring av utbygging. Et mål med plan- og bygningsloven er at planlegging skal utgjøre en arena for samordning av interesser, slik at de beslutninger som tas bygger på helhetlige og langsiktige vurdereringer.

Prosjektet stiller spørsmål ved om denne samordningen skjer i praksis, eller om det heller fører til innsigelsespraksis som uthaler planleggingsarbeidet uten at resultatet blir helhetlig samfunnsplanlegging. Her har juridiske studier sett på forholdet mellom plan- og bygningsloven og et utvalg sektorlover. Dette er lover som har betydning for arealbruken, men som samtidig har forskjellige, og til dels kolliderende målsetninger.

Prosjektets mål

Å oppnå økt kunnskap om hvorvidt og i hvilken grad plandelen i PBL fungerer etter intensjonene, og å identifisere forbedringspunkter. I korte trekk betyr det å undersøke om dagens planlegging er effektiv ved at den gir helhetlig gjennomføring, er samordnet, balansert og legger til rette for utbyggingstiltak. Samtidig er det et viktig premiss at planleggingen skal holde seg innenfor de rammene som hensynet til en bærekraftig utvikling setter og at bred deltakelse og politisk styring ligger til grunn for planleggingen. 

Evalueringen har i tillegg følgende delmål 

Internasjonal prosjektgruppe

Brukerpanel

Skal gjennom årlige møter med prosjektgruppen fungere som kritiske kommentatorer.

Publikasjoner

Bøker

Artikler

Paper