Evaluering av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Overordnet hensikt med evalueringen er å gi et godt beslutningsgrunnlag for å foreta endringer og eventuelt revidere den regionale planen.

Evalueringen skal bestå av en gjennomgang av hvordan planens strategier, retningslinjer og handlingsprogram er fulgt opp av aktører (kommuner, fylkeskommuner, transportaktører og statsforvalter) og hvordan dette har bidratt til måloppnåelse.

Som en del av evalueringen skal det foretas en vurdering av planens tilhørende prosessuelle virkemidler (styringsstruktur, veiledning, samarbeidsfora og forankring). Evalueringen skal vurdere planens virkning for overordnede mål, og gi en vurdering av virkemiddelbruk og styringsstruktur.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...