Førstehjelpstudien - Videoveiledet førstehjelp i AMK

Førstehjelpstudien skal se på bruk av video mellom innringer og operatør i akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), og mulig effekt på førstehjelp utført av publikum på skadde pasienter.

Studien skal samle inn data om førstehjelpen publikum utfører på personer med skader før ambulansen kommer til skadestedet, fra tidsperioder før AMK-sentralene som er med i studien startet med å bruke video og fra tidsperioden etter sentralene startet med video.

Målet er å undersøke om video gjør at AMK-operatør oftere gjenkjenner at den skadde har behov for førstehjelp, og om kvaliteten på førstehjelpen som publikum utfører kan bli enda bedre med veiledning over video fra AMK.

Med denne studien ønsker vi å kunne si noe om video som supplerende verktøy i AMK-sentralene. Den vil kunne ha stor nytte for AMK-operatører og innringere, og være et viktig bidrag til samfunnet med ny kunnskap om førstehjelp og førstehjelpsveiledning.

 • Bakgrunn for prosjektet

  Avanserte smarttelefoner med kamerafunksjon med høy kvalitet samt infrastruktur som gir rom for datautveksling på høy hastighet har gitt oss helt nye måter å kommunisere på sammenlignet med for bare få år siden. Det er en forventing i samfunnet om at helsevesenet tar i bruk ny teknologi, som for eksempel videokonferanse, samtidig som våre krav til forsvarlighet gjør at vi må være sikre på at nye løsninger ikke gir utilsiktede konsekvenser.

  Video som nytt kommunikasjonsmiddel mellom AMK-operatør og innringer ble innført i noen AMK- og legevaktsentraler våren 2020. Det fungerer ved at AMK-operatør spør innringer om tillatelse til å bruke video etter at innringer har tatt kontakt på nødnummer 113. AMK-operatør får da se hendelsen gjennom kameraet på innringers mobiltelefon. Løsningen er kun "live", altså lagres ikke videoen.

  Alvorlige skader er en av de vanligste dødsårsakene til personer under 45 år i Norge. Førstehjelpen som publikum gjør før helsepersonell kommer frem til stedet kan ha mye å si for det videre forløpet til den skadde personen, og innsatsen publikum gjør er derfor svært viktig.

  Studien samarbeider med AMK-sentraler fra forskjellige deler av landet, som på eget initiativ allerede har innført videoløsning, eller planlegger å innføre videoløsning i sentralen. Videoløsning innføres altså i AMK-sentralene uavhengig av denne studien.

 • Mer om prosjektet

  For å undersøke effekten av video på gjenkjennelse av behov for førstehjelp og kvalitet på førstehjelp utført om publikum, vil det samles inn data fra flere steder. Ambulansepersonell vil inkludere pasienter og samle inn data som handler om førstehjelpen som er gjort på personer med skader, hvor minst en potensiell førstehjelper har vært tilstede, og hvor en eller flere av følgende livreddende førstehjelpstiltak er forsøkt utført eller burde vært forsøkt utført: frie luftveier, stans av blødning, sideleie, forebygging mot nedkjøling. I tillegg vil det samles data fra journalsystemet til AMK og Nasjonalt Traumeregister (NTR). Der vi kan samle data i en periode før video er blitt innført og etter video er blitt innført, vil data fra disse to periodene sammenlignes.

 • Brukermedvirkning

  Studien er blitt utformet etter foreløpige resultater fra pilotperioden med videoinnføring, hvor AMK-operatørers erfaringer er tatt med i arbeidet. To andre studier vil gjennomføres, som skal utforske både AMK-operatørers og innringeres erfaringer med denne måten å bruke video på.

  Pasienter som inkluderes i studien får med seg et informasjonsskriv, og de kan trekke seg i etterkant dersom de ønsker det. De kan da ta kontakt med prosjektleder.

 • Medlemmer

  Laster inn ...