Fortetting og transformasjon – tiltak for bedre grunneiersamarbeid

Prosjektet skal vurdere behovet for tiltak for å fremme bedre grunneiersamarbeid og offentlig-privat samarbeid om transformasjon.

Om prosjektet

OsloMet v/NIBR skal i samarbeid med WSP og eventuelt andre NMBU og samarbeidspartnere, vurdere behovet for tiltak for å fremme bedre grunneiersamarbeid og offentlig-privat samarbeid om transformasjon. Hensikten med slike tiltak er å gjøre det enklere og mer effektivt enn i dag å planlegge og gjennomføre en vellykket områdeutvikling, i områder der det er mange grunneiere og mange ulike interesser. 

I prosjektet skal vi kartlegge eksisterende samarbeid og en enkel analyse av hvilke behov som utløste samarbeidet, hente inn erfaringer med samarbeidene samt vurdere om frivillige grunneiersamarbeid har bidratt til raskere og bedre gjennomføring. I den grad det er relevant vil vi innhente erfaringer om frivilling grunneiersamarbeid fra andre land.  

Arbeidet skal tilstrebe relevans for bransje og kommuner og det vil være dialog med utvalgte kommuner og aktører i BAE-næringen. Dette for å få synspunkter på de alternative planverktøy som utredningen vurderer å foreslå. 

Utredningen skal gi forslag til egnede samarbeidsformer og nødvendige endringer i lovverk, forskrifter og veiledning. 

Prosjektdeltakere

Laster inn ...