Utredning om fortetting og transformasjon i Sandnes

Sandnes kommune ønsket bistand til å utvikle og tydeliggjøre strategier for bytransformasjon og boliginnovasjon i byutviklingsaksen.

Om prosjektet

Sandnes kommune har vedtatt vekstsone nær sentrum (byaksen). Dette innebærer en dreining i utbyggingspolitikken fra boligforsyning gjennom nybygging av småhus i randsonen av sentrum til boligforsyning gjennom fortetting og transformasjon i sentrumsområdene. Kommunen har tidligere spilt en aktiv rolle i nybyggingspolitikken, blant annet gjennom en tomtepolitikken. Når veksten framover skal skje gjennom fortetting og transformasjon må kommunen endre noe på innretningen i egne redskap.

Utredningen peker på nye mulighetsrom for kommunen og hva som skal til for å realisere en vellykket fortettings- og transformasjonspolitikk. Prosjektgruppen har bidratt med informasjon om demografisk utvikling, flytting, prisnivå, eierskap mm i byaksen samt kunnskap om boligpolitiske redskap. Prosjektet er gjennomført i tett dialog med Sandnes kommune: Oppdraget inkluderte ulike innsatser for å sikre felles forståelse av utfordringer og muligheter og ikke felles forståelse av nødvendigheten av å prioritere hvor kommunen skal rette sin innsats i de nærmeste årene.

Publikasjoner

Mygland, et al. (2022): Strategier for bytransformasjon og boliginnovasjon i byutviklingsaksen i Sandnes, NIBR-rapport 2022:3

Laster inn ...