Gjennomgang av regionale ATP-planer

Prosjektet har kartlagt status i fylkene når det gjelder planlegging på bolig-, areal og transport (BAT) området.

Om prosjektet

Prosjektet har kartlagt status i fylkene når det gjelder planlegging på bolig-, areal og transport (BAT) området. Undersøkelsen viser at alle fylker arbeider med en eller annen form for BAT-planlegging. Ambisjonsnivået varierer imidlertid mellom fylkene. I prosjektet pekes det også på utviklingsmuligheter innen BAT-planlegging. Et tiltak kan være å styrke koplingen mellom denne typen planer og handlingsprogram/økonomiplaner. Det bør også drøftes nærmere BAT legges opp: skal en ha fokus på enkelttema eller helhet? Bruken av regional planbestemmelse bør også gjennomgås. Det kan også være naturlig at det rettes søkelys på koplingen mellom BAT-planlegging og byvekstavtaler.

Prosjektmedarbeidere

Laster inn ...