Gjennomgang av regionale ATP-planer 2.0

Dette prosjektet skal gi en gjennomgang av status for, og effekten av regional bolig-, areal- og transportplaner (BATP) i hele landet.

Om prosjektet

Dette prosjektet skal gi en gjennomgang av status for, og effekten av regional bolig-, areal- og transportplaner (BATP) i hele landet. Samtidig skal prosjektet vurdere utviklingsmuligheter på dette området - ikke minst i lys av regionreformen, som stiller økte krav og forventninger til fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler, der regional planlegging vil stå sentralt (jf. Meld. St 22 (2015-16), Meld St 18 (2016-17) og Meld St 6 2018-19). 

Prosjektet skal gi en oversikt over eksisterende regionale planer som omhandler arealbruk, senterstruktur osv. og vurdere effekten av planene i forhold til oppsatte mål og etter en rekke tema som er definert i oppdragsbeskrivelsen: forholdet mellom regional planlegging og nasjonal politikk; fylkeskommunens bruk av planverktøyet, oppfølging av regionale planer på de ulike nivå; samt bruk av avtaler knyttet til den regionale planen.

Prosjektdeltakere

Laster inn ...