English version

Hvem bruker fritidsklubber og ungdomshus? En kartleggingsstudie

Prosjektet skal kartlegge hva som kjennetegner ungdom som bruker fritidsklubber og ungdomshus med hensyn til faktorer som har betydning for folkehelse. Hensikten er å få mer kunnskap om hvilken betydning slike møteplasser kan spille i kommunenes folkehelsearbeid.

Utvalget i undersøkelsen er ungdommer som i Ungdata-spørreskjema har krysset av for at de har vært på fritidsklubb eller ungdomshus den siste måneden. Ved hjelp av Ungdata vil vi kombinere informasjon om disse ungdommenes alder, kjønn, sosiale bakgrunn og eventuelle innvandrerbakgrunn med ungdommenes selvrapporterte opplevelse av psykisk helse, problematferd, rusmiddelbruk, sosiale relasjoner og deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Denne kartleggingsstudien suppleres av forskningsintervjuer med et mindre antall ungdommer som bruker fritidsklubber og ungdomshus. Prosjektet rammes inn av en dokumentstudie om hvordan statlige dokumenter fra de siste ti år har omtalt fritidssektoren i folkehelsearbeidet.

Aktuelt fra prosjektet

Illustrasjonsbilde av fem unge jenter og gutter som ler sammen
– Stengte fritidsklubber har vært et stort tap for ungdommer

Fritidsklubbene spiller en viktig rolle for folkehelsearbeidet. Forsker spør om kommunene prioriterer dette tilbudet høyt nok.

Fire ungdommer går langs en vei, sett bakfra, med armene rundt hverandre.
Overraskende mange unge bruker fritidsklubbene

Hele 1 av 3 tenåringer benytter seg av fritidsklubber der de finnes. – Det viser hvor viktig dette tilbudet er, sier forsker Idunn Seland ved OsloMet.