English version

Analyse av inntektssituasjonen til bostøttemottakere og tidligere mottakere som har mistet retten til bostøtte

I dette prosjektet studerer vi hvordan de skattbare inntektene til mottakere av bostøtte har utviklet seg gjennom perioden fra 2010 fram til i dag.

Bostøtten skal bistå sårbare personer og familier til å skaffe og opprettholde en høyere bostandard enn de ellers ville ha hatt. Den omtales også ofte som et potent våpen i kampen mot fattigdom. Siden 2010 har antall mottakere av bostøtte falt og flere av dem har til dels svært lave skattbare inntekter. Skattbare inntekter ligger til grunn for beregning av bostøtte. 

I det administrative systemet for å behandle søknader om bostøtte samles kun opplysninger om boutgifter og skattbare inntekter (inkludert de fleste trygdeytelser). For å bidra til mer helhetlig kunnskap om bostøttemottakernes inntektssituasjon skal vi beskrive inntekter også fra ikke-skattbare kilder til inntekt. Dette inkluderer blant annet bostøtte, sosialhjelp, kontantstøtte og grunn og hjelpestønad.

De tre viktigste spørsmålene som behandles er: i) hvordan er samvirket mellom bostøtte og sosialhjelp, og har det endret seg over tid, ii) hvordan varierer bostøttemottakerne inntekter over tid og iii) hva er de viktigste kildene til livsopphold for hushold med svært lave skattbare inntekter og bostøtte.
 

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...