Intensjoner og praksis for regionale planer for vindkraft

Prosjektet undersøker intensjoner og praksis vedrørende utstedelse av konsesjoner for vindkraft i Norge i dag.

Om prosjektet

KS ønsker å kartlegge hvorvidt Staten representert ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) konsulterer fylkeskommunale og andre regionale planer, samt i hvilken grad informasjon og prioriteringer nedfelt i disse vektlegges, ved utstedelse av konsesjoner for vindkraft i Norge i dag. 

Ved først å identifisere og tydeliggjøre intensjonene med regionale planer for vindkraft, skal vi basert på historisk erfaring og kunnskap om forvaltningen identifisere potensielle forutsetninger som må være oppfylt for at konsesjoner utstedt gjennom den forestående Nasjonal ramme for vindkraft på land skal oppfylle disse intensjonene. 

En sentral målsetning med prosjektet er å legge til rette for etableringen av gode koplinger mellom regionale planer og NVEs konsesjonsbehandlingsprosess som forutsatt av Meld. St. 6 (2018–2019) Oppgaver til nye regioner.

Prosjektdeltakere

Laster inn ...