Evaluering av Interregprosjektet Grensevilt

Interregprosjektet GRENSEVILT (2017-20) har som mål å legge grunnlag for bedre, inkluderende, konfliktreduserende forvaltning av vilt i Indre Skandinavia.

Om prosjektet

Interregprosjektet GRENSEVILT (2017-20) har som mål å legge grunnlag for bedre, inkluderende, konfliktreduserende forvaltning av vilt (elg, ulv, jerv) i Indre Skandinavia, på tvers av riksgrensen og sør for det samiske tamreinområdet. Dette skal oppnås ved å 1) skaffe fram ny kunnskap om elgtrekk og –forvaltning på tvers av administrative grenser, og ulvens og jervens påvirkning på elg og elgjakt, og 2) bygge opp et vedvarende nettverk av berørte aktører innen forvaltning, bruk og bevaring av Indre Skandinavias naturressurser. 

NIBR er ekstern følge- og sluttevaluator av Interreg-prosjektet.