Kommunenes praktisering og anvendelse av smittevernloven under pandemien

Prosjektet skal undersøke i hvilket omfang kommunene har anvendt de ulike fullmaktene i smittevernloven § 4-1 under pandemien og hvordan bestemmelsene er praktisert.

I dette prosjektet undersøkes i hvilket omfang norske kommuner har anvendt de tilgjengelige fullmaktene i smittevernloven under den pågående pandemien, og ser nærmere på hvordan de ulike bestemmelsene er praktisert.

Arbeidet kombinerer samfunnsvitenskapelig og juridisk metode og er i hovedsak basert på dokumentanalyse av om lag 100 kommunale vedtak. Vi gjør en overordnet kartlegging av alle vedtakene, mens et mindre antall blir undergitt en juridisk analyse av hvorvidt de er innenfor rammene av regelverk og retningslinjer. Arbeidet skal suppleres av om lag 5 kvalitative intervjuer.

Arbeidet skal inngå som en del av grunnlaget for Koronakommisjonens arbeid og publiseres som vedlegg til kommisjonens rapport. Prosjektet er finansiert av Koronakommisjonen.

Laster inn ...