Midtveisundersøkelse av Områdeløft Trosterud og Haugerud

Analysen er en midtveisanalyse og en oppfølging av nullpunktsanalysen som ble gjennomført i 2018.

Om prosjektet

Analysen er en midtveisanalyse og en oppfølging av nullpunktsanalysen som ble gjennomført i 2018. Målet med den nye undersøkelsen vil være å se om tiltakene i området evt. har positiv effekt på beboeres deltakelse i frivillige aktiviteter og tilbud, deres bruk av møteplasser og av ulike aktivitetsområde og opplevelse av kvaliteter i nærmiljøer og bomiljøer på Haugerud og Trosterud. Opplegget for datainnsamlingen med spørreundersøkelse gjentas der vi tar utgangspunkt i de samme spørsmålene.