Delprosjekter i Multirur

I prosjektet «The Multiethnic Rural Community: Exclusion or inclusion of immigrants?» (MultiRur) er målet å undersøke hvordan innvandring påvirker distrikts-Norge.

Delprosjekt 1: Migrasjonsmønstre, teoretisk og politisk rammeverk

Delprosjektet har to underprosjekter. Det første skal utforske relevante teoretiske og politiske rammeverk for studien. I det teoretiske rammeverket bygger vi på stedsteori, inkludering/ekskludering og transmigrasjon/transnasjonalisme. Det politiske rammeverket tar først og fremst for seg innvandringspolitikk, distriktspolitikk og boligpolitikk.

Det andre underprosjektet bygger på omfattende longitudinelle registerdata. Her skal vi beskrive, analysere og sammenligne innvandreres flyttemønstre (flytting til, fra og mellom distriktene) med majoritetsbefolkningens flytte- og bofastmønster i Norge og i noe mindre omfang i Sverige og Danmark. I den norske delen skal vi undersøke hva som kjennetegner og kan forklare arbeidsinnvandreres, flyktningers, og familieinnvandreres ulike flytte- og bofastmønstre i Norge. Vi skal blant annet undersøke om det er sammenhenger mellom kjennetegn ved arbeidsmarkedsregioner og tilflytting av og bofasthet blant arbeidsinnvandrere, flyktninger, og familieinnvandrere.

Delprosjekt 2: Studier av flytting, boligmarked og arbeidsdeltakelse

Delprosjektet 2 undersøker flytting inn og ut av tre rurale casekommuner og en multietnisk bydel i Oslo. De rurale casekommunene er forskjellige hva gjelder arbeidsmarkedsregion, næringsstruktur og lokalisering. Samtidig har de omtrent like stor befolkning og alle har hatt rask økning i innvandrerbefolkningen. Innvandrerbefolkningen i de tre kommunene er forskjellig når det gjelder innvandringsgrunn og landbakgrunn. De tre kommunene har forskjellig sammensetning av bosatte og midlertidige innvandrere og pendlere.

Spørsmålene vi undersøker i delprosjekt 2 er:

  1. Hva kjennetegner majoritetens og innvandreres boforhold, bolig- og flyttemønster lokalt?
  2. Hva er likhetene og forskjellene mellom casekommunene?
  3. Hva kan forklare eventuelle forskjeller mellom kommunene og mellom majoritets- og innvandrerbefolkningen lokalt?

Delprosjekt 2 bygger på analyse av registerdata og bruk av NIBRs flyttehistoriedatabase.

Delprosjekt 3: Feltarbeid

I delprosjekt 3 skal vi gjøre feltarbeid i tre rurale casekommuner; en kyst-kommune på Vestlandet, en innlandskommune og en grensekommune i Nord-Norge. Datainnsamlingen skjer primært gjennom semi-strukturerte intervjuer, men også gjennom observasjoner og uformelle samtaler. I intervjuene snakker vi med folk som er vokst opp på stedet, norske og internasjonale tilflyttere, samt nøkkelaktører i kommunen, i næringslivet og i lokalsamfunnet. Tema er hva som er inngangsbilletten for å bli inkludert i de tre lokalsamfunnene og innflytteres erfaringer med inkludering og ekskludering på boligmarkedet, i arbeidsmarkedet og på fritiden.

Delprosjekt 4: Spørreundersøkelse

Delprosjekt 4 følger opp delprosjekt 3 med en representativ spørreundersøkelse til lokalbefolkningen i de tre casekommunene og en bydel i Oslo; folk som er vokst opp på stedet, samt norske og internasjonale tilflyttere.
Følgende temaer er aktuelle:

  1. erfaringer med inkludering og ekskludering i boligmarkedet, i arbeidsmarkedet og i sivilsamfunnet;
  2. folks oppfatning av hvordan stedet har blitt og blir påvirket av innvandring;
  3. betydning av innvandreres eventuelle transnasjonale nettverk for lokal integrering;
  4. hva som gjør at folk ønsker å flytte fra eller å bli boende på stedene og
  5. hva som avgjorde innvandreres valg av bosted.

Delprosjekt 4 vil blant annet ta utgangspunkt i uttalelser om stedet fra informanter i delprosjekt 3.

Delprosjekt 5: Medieanalyse

Det femte delprosjektet analyserer hvordan innvandring og integrering har blitt framstilt i lokalaviser (2005–2011) i de tre norske rurale casekommunene. Ved hjelp av diskursanalyse vil vi se på hvordan forskjellige aktører framstiller innvandringen og dens innvirkning på stedet. I analysen inngår hvilke aktører som uttaler seg om innvandring, hvordan aktørene argumenterer og hvilke endringer i syn på innvandring som har funnet sted over tid.

Delprosjekt 6: Analyse

I det siste delprosjektet skal vi gjøre sammenhengende analyser basert på resultater og analyser i alle delprosjektene. Delprosjekt 6 vil munne ut i akademiske artikler, inkludert artikler til to doktorgrader.

Artiklene vil si noe om følgende temaer: Hva sier mobilitetsmønstre, erfaringer, lokale oppfatninger og medieframstillinger om innvandring og multietnisk mangfold på rurale steder på starten av det 21. århundret? Hvordan påvirker innvandring sentrale velferdsarenaer i små, norske rurale steder? Hvordan framstiller folk med minoritets- og majoritetsbakgrunn lokale inkluderings- og ekskluderingsprosesser? Hva mener lokalbefolkningen er årsakene, utfordringene og fordelene med innvandring og hvordan påvirker deres bakgrunn disse oppfatningene? Hva kan dataene i MultiRur si om innvandringens betydning for samfunnsutviklingen på rurale, skandinaviske steder?