Næringsutvikling og politikk i Distrikts-Norge

I prosjektet rettes søkelyset på nærings- og distriktsutviklingen, politikk og virkemidler i Norge.

Om prosjektet

I prosjektet rettes søkelyset på nærings- og distriktsutviklingen, politikk og virkemidler i Norge. Med utgangspunkt i noen generelle utviklingstrekk i Distrikts-Norge, belyses sentrale faglige og normative utviklings-perspektiver samt sentrale egenskaper ved det norske styrings-systemet knyttet til nærings- og distriktspolitikk, virke-midler, aktører og samhandling. Deretter belyses spesielt strategisk utviklings-samarbeid mellom kommuner innenfor rammen av regionråd i Distrikts-Norge. Det hele sammenfattes innenfor en helhetlig ramme og med mulig anbefalinger for å styrke distriktsregioners utviklingsevne.