Kunnskapsstatus om økosystembaserte forvaltningsformer (ØKOSYNT)

Prosjektet skal systematisere forskningsbasert kunnskap om sentrale aspekt av økosystembasert forvaltning (ØBF).

Om prosjektet

Prosjektet ledes av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og har som hovedmål å systematisere forskningsbasert kunnskap om sentrale aspekter ved økosystembasert forvaltning (ØBF).

ØBF er en samlebetegnelse for en knippe reformer og tiltak som har gjort seg gjeldende i en rekke lands forvaltninger det siste to tiårene, og blir ansett som essensiell for å nå FNs vedtatte bærekraftmål. Norske myndigheter har forpliktet seg til å stoppe forringelsen av økosystemer og de tjenestene økosystemene gir, og ØBF anses som et sentralt grep. Det er behov for en bedre kunnskapsbase for det videre arbeidet med implementering av ØBF.

Prosjektet skal