Prioritizing care: Emerging dilemmas in the Norwegian care service landscape

I prosjektet PriCare er hovedmålet å utvikle ny kunnskap og innsikt i (re)design av helse- og omsorgstjenesten i norske kommuner, med særlig fokus på dilemmaer, konsekvenser og prioriteringsutfordringer for hele omsorgskjeden.

Det tas utgangspunkt i fire noder i analysene:

Analysene vil bygge på registerdata, spørreskjema til et representativt utvalg av kommuner og casestudier hvor observasjoner kombineres med dokumentanalyse og intervjuer med politikere, helsepersonell, brukere av tjenestene og deres pårørende.

Resultatene skal bidra til å kunne diskutere betydningen endringene i tjenestene har for grunnleggende verdier i den norske velferdsstaten; rettferdighet, likhet og universell tilgjengelighet.

Et overordnet mål for prosjektet er å utvikle teoretiske og metodologiske tilnærminger som danner grunnlaget for kontinuerlige analyser av utviklingstrender i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Prosjektet PriCare er finansiert av Norges forskningsråds program HELSEVEL.

 • Prosjektdeltakere ved OsloMet

   

   Laster inn ...
  • Samarbeidspartner

   NTNU