Psykisk helse hos ansatte i barnevernet

Formålet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom arbeidshverdag og psykisk helse hos ansatte i ulike deler av barnevernet.

Kunnskapen vil kunne bidra til å øke forståelse om hvordan ansatte har det og hvordan arbeidshverdagen eventuelt kan bedres, men og til å utvikle relevante kurs og emner i ulike utdanningsløp for å forebygge utbrenthet og mentalt stress hos nyutdannede og erfarne medarbeidere. 

Ta del i studien!

Vi setter pris på om du som er ansatt i barnevernet bidrar til å øke denne kunnskapen. Det tar rundt 10 - 15 minutter å fylle ut i spørreskjemaet (nettskjema.no). Spørreskjemaet inkluderer spørsmål om demografi, psykisk helse, utbrenthetsopplevelse, medfølelses-slitenhet, livskvalitet og arbeidsbelastning.

Bruk BankID for å få tilgang til skjemaet. 

I tillegg til den aktuelle spørreundersøkelse vil du kunne bli invitert til å delta i et kvalitativt intervju (du må aktivt svare ja til å delta i dette, det er et spørsmål med svaralternativene ja/nei i spørreskjemaet) samt en eventuell spørreundersøkelse (12-18 måneder etter første, og etter implementering av relevant kurs utarbeidet på basis av funn i studien).  

Selv om du deltar nå forplikter du deg på ikke til å delta hverken i det kvalitative intervjuet eller senere spørreundersøkelse. 

 • Om deltakelse i undersøkelsen

  Intervjuene vil vare 30 til 60 minutter, og den enkelte bestemmer sted og tid. Digital diktafon vil bli anvendt i intervjuene. Alle data, både kvantitative og kvalitative, vil lagres direkte i Tjeneste for sensitive data (TSD), Universitetet i Oslo (UiO), og bare prosjektleder og prosjektmedarbeidere som er gitt tilgang har tilgang til disse dataene ved å logge seg inn med eget TSD prosjektnummer og passord og engangskoder. 

  Frivillig å delta

  Det er frivillig å delta i prosjektet, men vi håper så mange som mulig tar seg tid til å delta. Om du velger å delta kan du når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi grunn.

  Potensielle fordeler og ulemper

  Forskningsstudien innebærer ingen kjente potensielle ulemper utover at du må tenke igjennom hvordan du har det og hvordan hverdagen din er som ansatt i barnevernet.

  Hva brukes opplysningene til? 

  Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har beskrevet i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

  • Det er bare prosjektdeltagere ved behandlingsansvarlig institusjon som har tilgang til dataene
  • Alle kontaktopplysninger erstattes med en kode (koblingsnøkkel) som lagres adskilt fra øvrige data og lagres på forskningsserver.
  • Deltakerne i prosjektet vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjoner eller annen publisering.                                                

  Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.12.2025, mens dataene vil kunne bli oppbevart i av-identifisert form inntil fem år etter avslutning. Studiens lengde begrunnes med mulighet for oppfølgingsstudien. 

  Studien er godkjent av NSD (reg. nr 6497469).

 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

   • Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA)
   • Fellesorganisasjonen (FO)

  Har du spørsmål?

  Laster inn ...