Samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlover

Prosjektet utreder og gir anbefalinger om tiltak for å styrke plan- og bygningsloven som verktøy for samordning i arealforvaltningen.

Om prosjektet

Utgangspunktet for denne rapporten er at Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker anbefalinger om tiltak for å styrke plan- og bygningsloven som verktøy for samordning i arealforvaltningen. Utredningen og anbefalingene skal baseres på konklusjoner i evalueringen av plandelen til plan- og bygningsloven (EVAPLAN), andre utredninger og prosjektets eget arbeid. Oppdragsgiver for prosjektet er Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

EVAPLAN viste at samordning er en av de mest kompliserte og viktige utfordringene i planleggingen som må løses på bedre måter enn i dag. EVAPLAN anbefalte endringer både i plan- og bygningsloven og i praktiseringen av loven. Disse anbefalingene berører blant annet hvordan ulike sektorlover virker sammen med plan- og bygningsloven. En målsetting for dette arbeidet er å gi konkrete anbefalinger om videreutviklet metodikk for kategorisering av samordningsmekanismer mellom plan- og bygningsloven og sektorlovene.

I dette prosjektet redegjør vi for hvilke beslutningsprosesser som anses som problematiske for samordning og effektiv arealforvaltning og gjennomføring, og hvor det er behov for å utvikle lovgivning og praksis.

Publikasjoner