Samskaping i kommunal sektor (SAMVERDI)

Idéen til SAMVERDI har vokst fram fra erkjennelsen av at det mangler kunnskap om hvordan ledere kan skape rammer og verktøy for utvikling av fellesskapsverdier i kommunene der samskaping er en sentral del.

Når det gjelder “samskaping”, er det et begrep som på få år har gått fra å være et styringsmessig fremmedord i norsk sammenheng, til å være den dominerende forståelsesrammen for hvordan fellesskapsverdier kan utvikles i kommunene.

I likhet med de fleste kommuner, brukes imidlertid samskapingsbegrepet pragmatisk, uten at forventninger til prosess eller effekter er tydelig avklart opp mot ansvar, styring, ledelse, strategi eller politiske prosesser. For at samskaping skal gi merverdi til de oppgaver kommunen har ansvar for, er det behov for en “ny” offentlig ledelsesform, tilpasset samtidens og framtidens behov.

SAMVERDI tar utgangspunkt i at samskapende ledelsesformer vil øke kommunenes ressurseffektivitet og tjenestenes treffsikkerhet, og fremme sentrale fellesskapsverdier som befolkningens livskvalitet, tillit og bærekraftig samfunnsutvikling. 

Ny kunnskap om hvordan lederansvar og -roller kan utøves øker sannsynligheten for at det blir enklere å peke på hvem som er ansvarlig for når målsettinger om samskaping og gevinster fra slike prosesser skal realiseres. 

Kunnskap og erfaringer fra prosjektet skal legge grunnlag for en åpnere dialog mellom politiske og administrative ledere rundt dilemmaer og spenninger knyttet til egen lederfunksjon, og mellom ulike typer lederansvar. Dette skal gjøres tilgjengelig på en form som gjør at den kan inngå som en del av ledelsesutvikling og leder- og politikeropplæring i kommunene.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Eksterne prosjektdeltakere

    Laster inn ...