English version

Sosiale mønstre i sykefravær: betydningen av verdier, holdninger og normer (SAVAN)

Prosjektets hovedformål er å undersøke betydningen av verdier, holdninger og normer for sykefravær.

Å redusere sykefraværet, spesielt langtidssykefraværet, står høyt på den politiske agendaen, og dermed også å finne årsakene eller mekanismene som fører til sykefravær.

Forskning på risikofaktorer for sykefravær indikerer at arbeidsforhold, familiesituasjon og helsestatus er viktige determinanter. Men resultatene er langt fra entydige når det gjelder effekter av ulike faktorer. Det gjenstår også et betydelig uforklart element for sykefraværet.

Til tross for at det i forskningslitteraturen er anerkjent at verdier, holdninger og normer sannsynligvis bidrar til variasjoner i sykefravær, er empirisk forskning på dette temaet fremdeles relativt begrenset.

Prosjektets formål er å bidra til å fylle dette kunnskapshullet gjennom å studere betydningen av verdier, holdninger og normer for sykefravær, nærmere bestemt, deres rolle i å skape sosiale mønstre i sykefravær.

Prosjektet vil benytte store longitudinelle surveyundersøkelser i kombinasjon med longitudinelle registerdata, som gjør det mulig å anvende en flerdimensjonal og dynamisk tilnærmingsmetode til å studere hvordan verdier og holdninger virker sammen med helse-, arbeids- og familiefaktorer i relasjon til sykefravær i ulike sosiale grupper.

I prosjektet vil det også gjennomføres en vignettstudie med et surveyeksperiment som bidrag til å kunne studere mulige forskjeller i normene som gjelder for kvinners og menns bruk av sykefravær.

Forskningsspørsmål

  1. I hvilken grad varierer holdninger til sykefravær etter kjønn, alder, sosioøkonomisk status og bosted?
  2. Hvilke individuelle verdier og holdninger predikerer påfølgende sykefravær, og i hvilken grad varierer denne effekten mellom sosiale grupper?
  3. I hvilken grad kan verdier og holdninger bidra til å forklare forskjeller i bruken av sykefravær mellom sosiale grupper, ved siden av andre forklaringsfaktorer slik som helsestatus, arbeidsforhold og familiesituasjon?
  4. I hvilken grad har individers verdier og holdninger betydning for sammenhengen mellom helsestatus, arbeidsforhold og familiesituasjon, og sykefravær?
  5. I hvilken grad finner vi ulike normer for bruk av sykefravær for kvinner og menn?

Doktorgradsavhandling

Gøril K. Løset forsvarte sin avhandling for graden ph.d.: Sickness absence and the role of personality, human values and attitudes: Experimental and longitudinal studies 9. september 2022. Arbeidet med avhandlingen er en del av SAVAN-prosjektet.

Aktuelt fra prosjektet

Syk kvinne på sofa.
Flere kvinner enn menn godtar fravær uten reell sykdomsgrunn

Flere kvinner enn menn mener det er akseptabelt å være hjemme fra jobben selv om man er frisk nok til å gå på jobb.