English version

SEGURA – Food for Security: Evidence from Cauca, Colombia

Prosjektet "SEGURA - Food for Security: Evidence from Cauca, Colombia” skal utforske sammenhengen mellom konflikter og matsikkerhet.  Forskerne skal spesielt se på tilgangen på mat i sårbare husholdninger i konfliktområder. Prosjektet baseres på feltarbeid i Caucaregionen i Colombia og utføres i samarbeid med lokale aktører.

Å oppnå matsikkerhet og forbedret ernæring, det andre av FNs mål for bærekraftig utvikling, er en av de mest presserende utfordringene i verden i dag. Nyere FAO-estimater antyder at mye av verdens matsikkerhetsbefolkning er bosatt i konfliktfylte regioner. SEGURA-prosjektet er en tverrfaglig studie av hvordan konflikt former og formes av matsikkerhet. Vi fokuserer på lokale, institusjonelle og kjønnsmessige perspektiver som en ramme rundt enkeltpersoners og husholdningenes forhold til matproduksjon og konsum i konfliktsituasjoner. Derfor vil vi gjennomføre detaljerte kvalitative og kvantitative casestudier i Colombia, et land som - etter fem tiår med borgerkrig. Studien vår vil zoome inn på regionen Cauca som eksemplifiserer det intrikate nettet av aktører og voldsnivåer som kjennetegner colombianske voldelige konflikter.

Med Colombia og Cauca-regionen som utvalgt case har SEGURA-prosjektet som mål å forbedre vår teoretiske kunnskap om kompleksitetene i forholdet matsikkerhet og konflikt ved hjelp av omfattende feltarbeid og statistiske data. Det overordnede målet med prosjektet er å utforske sammenhengen mellom konflikt og matsikkerhet, og hvordan man kan forbedre mattilgangen blant utsatte husholdninger i konfliktområder. Dermed prøver dette prosjektet å oppnå følgende tre mål:

1. Identifisere mekanismene bak vold og konflikt som påvirker tilgang til mat blant Colombianske husholdninger, med fokus på hvordan formelle rettigheter så vel som uformelle nettverk og kultur gjør seg gjeldende.

2. Utvikle en nyansert forståelse av sammenhengen mellom matsikkerhet og konflikt i lys av økologi, kultur, kjønn, sosiale og økonomiske forhold.

3. Bidra til en politikkutvikling for økt matsikkerhet, med mulige tiltak for forbedring, og foreslå implementering av effektive matsikkerhets- og ernæringsprogrammer i konfliktfylte områder.

Deltakere

 • Prosjektdeltakere ved SIFO

  Laster inn ...

   

 • Samarbeidspartnere

  • Senter for utvikling og miljø, UiO
  • Univalle
  • CERAC
  • Pontificia Uni. Jeveriana