English version

Sosial ulikhet og bolig i et livsløpsperspektiv - flaks eller dyktighet?

Sosial ulikhet har betydning for hvilke valgmuligheter ulike familier har på boligmarkedet og hvor man ender opp med å bo.

Ulike tilpasninger på boligmarkedet fører til ulikhet når det gjelder nabolagskvaliteter, sosial kapital og tilgang til offentlige tjenester. Samtidig varierer de boligpolitiske rammebetingelsene over tid. Dette påvirker markedsmekanismene og konsekvensene av disse, slik som boligprisene og boligformuen for de som eier.

Sosial ulikhet fører ikke bare til ulikheter i boforhold, men ulikheter i boforhold kan også forsterke og opprettholde andre dimensjoner i sosial ulikhet. Det er denne gjensidigheten mellom sosial ulikhet og bolig som er det overgripende temaet for dette prosjektet. Tilfeldig variasjon, eller flaks, er en ofte undervurdert faktor i mekanismene og dynamikken som fører til sosial ulikhet, og boligmarkedet kan være en arena der flaks spiller en viktig rolle.

Prosjektet er organisert i fire arbeidspakker, der vi studerer hvordan boligkarrierer og andre sentrale karrierer i livsløpet er nært knyttet sammen.

Vi studerer mulige langsiktige effekter av at barn vokser opp i private eller kommunale utleieboliger. Vi bruker flyttekjedemodeller til å studere hvordan noen familiers boligvalg påvirker andre familiers muligheter på boligmarkedet. Vi vil også studere konsekvenser av ulike typer sjokk, som hvordan nåværende og tidligere boforhold påvirker livsløpet til individer som har opplevd samlivsbrudd eller tap av ektefelle.

Det teoretiske rammeverket i prosjektet er livsløpsteori. Prosjektet har en empirisk ambisjon. Vi tar et økonomisk utgangspunkt i analysene av sosial ulikhet og fokuserer på utfall som inntekter, utdanning og velstand. Denne typen problemstillinger er komplekse der forskning has vist at ikke-observerbare faktorer er viktige for utfallet. Ved å benytte avansert modelleringsverktøy og et rikt datamateriale vil vi i størst mulig grad ta hensyn til seleksjon og simultanitetsproblemer knyttet til fenomenene vi studerer.

Den engelske tittelen på prosjektet er: Social inequality and housing over the life course: good choices or lucky outcomes?

Aktuelt fra prosjektet

Smilende barn i mors armer, kledd i vinterklær. Foto: Colourbox.com
Velger kontantstøtte fordi naboen gjør det

Naboens valg kan ha stor innvirkning på om du mottar kontantstøtte eller sender smårollingen i barnehagen.

Personer i en park
Vi vil velge naboene selv

Særlig gjelder det høyinntektsgrupper, viser en studie utført ved OsloMet.