Sosiokulturell stedsanalyse for Strømsø

En nullpunktsanalyse i forbindelse med en områdesatsing av Strømsø i Drammen.

Om prosjektet

Analysen er en nullpunktsanalyse som skal danne grunnlag for utforming av strategiske tiltak i en områdesatsing av Strømsø, og hvordan tiltakene bør innredes for å bidra til å styrke beboernes levekår gjennom varig forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter. Analysen skal gi et bredt kunnskapsgrunnlag som blant annet skal identifisere lokalbefolkningens ønsker og behov, og der det legges vekt på medvirkning. Analysen skal få fram ulike stedsbilder, stedsinteresser og stedsbruk, samle og reflektere over ulike aktørers/brukeres roller, oppfatninger og erfaringer i tråd med de kriteriene som favnes av sosiokulturelle stedsanalyser. I tillegg skal analysen kartlegge og analysere demografiske forhold, boligsammensetningen, boligsituasjonen og boligbehovet i området.

Laster inn ...