Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

En evaluering som undersøker om de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging har virket etter mål og hensikt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (nå KDD) ønsker å få gjennomført en evaluering av om de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging har virket etter mål og hensikt. Retningslinjene setter premisser innen en rekke temaer for hvordan målene kan nås gjennom planlegging på statlig, regionalt og kommunalt nivå.

Prosjektet vil gjennomgå hvordan retningslinjene har blitt fulgt opp og praktisert på de ulike nivåene. Prosjektet skal også beskrive hvilken betydning retningslinjene har hatt for utbyggere, konsulenter og andre private aktører. Prosjektet vil bidra inn i kunnskapsgrunnlaget om praktisering av retningslinjene i ulike regioner og landsdeler med erfaringer fra tettsteder, små og større byer.

Laster inn ...