Støy fra vegtrafikk rettet mot planforskning og folkehelseforskning

Prosjektet skal bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget knyttet til hvordan støy fra vegtrafikk påvirker folkehelse og bymiljø.

Over 2 millioner mennesker er utsatt for høye støynivåer. Hovedkilden for støy er støy fra vegtrafikk. NTP og bærekraftsmålene tilsier at det er høyt prioritert å bekjempe miljøulempene knytta til transport. Dermed har Statens vegvesen som vegeier, vegforvalter og planlegger et stort samfunnsansvar. 

Videre i lys av økt fokus på sosial bærekraft og voksende ulikhet i folkehelse vil dette samarbeidsprosjektet sette søkelyset på transportsektorens rolle i ulikhetsutvikling. NIBR ved OsloMet hjelper Statens vegvesen i dette arbeidet.

 • Mer om prosjektet

  Prosjektets fokus

  Transport Equity er et sentralt begrep i urbanforskningen og viser til ulike aspekter av forholdet mellom et hushold og mobilitet. Til tross for at Transport Equity er godt kjent internasjonalt, er forskning om dette relativt spedt og sporadisk i Norge. 

  OsloMet vil sette fokus på dette for å øke forståelsen for sosial ulikhet knyttet til transportsystemer, for derigjennom å øke kompetanse om inklusive bærekraftige transportsystemer. På dette grunnlaget har vi utarbeidet dette samarbeidsprosjekt for 2024.

  Transport Equity

  Transport Equity måles dels som avstand mellom husholdet/boenheten og tilgjengelighet til offentlig transport, eventuelt bilbasert transport, og dels som fordeling av ulemper forårsaket av transportårer. 

  Begge dimensjonene har konsekvenser for planlegging gjennom lokaliseringsbeslutninger og beslutninger (og gjennomføring) av avbøtende tiltak. Her har fordelingen av problemer knyttet til støy lenge vært underkommunisert: det er ofte ikke de som nyer godt av et effektivt veinettverk, som lider av støyen dette nettverket produserer.

  Vårt søkelys

  Ett første steg for å sette dette tydeligere på kartet i Norge er å se hvordan ideen om kompakt byutvikling påvirker hoping – eventuell kompensasjon mellom ulike aspekter av Transport Equity, for ulike hushold, samt å studere hvordan transport Equity er fordelt i et by-region-perspektiv. Vi retter søkelyset mot betydning av støy og luftforurensning og andre faktorer som kan veie opp for miljøulempene.

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...