English version

Ungdom og politisk ekstremisme

NOVA skal undersøke politiske holdninger og engasjement blant norske ungdommer. Tillit og mistillit til samfunnet blant vanlige og mer radikale ungdommer er sentralt i prosjektet.

Nyere forskning viser at ungdom i det store og det hele er streitere enn noen sinne: flere trives på skolen enn før, de drikker mindre, er mindre i opposisjon og oppfører seg bedre.

På den andre siden forteller mediene om at noen ungdommers politiske engasjement får ytterliggående uttrykk som hos høyreradikale eller radikale islamister.

Mot en slik motsetningsfull bakgrunn skal NOVA-forskerne i et nytt forskningsprosjekt se nærmere på noen sider ved hvordan politiske holdninger og politisk engasjement kommer til uttrykk. Målet er å få mer kunnskap om de samfunnsmessige betingelsene for de unges engasjement.

Ung i Oslo

En første del av prosjektet er basert på Ung i Oslo - en spørreundersøkelse blant 14-16- åringer i Oslo. Forskerne skal undersøke hvilke politiske holdninger som er mest utbredt blant ungdom i dag.

De spør blant annet om det er en sammenheng mellom ulike politiske holdninger og tillit til sentrale samfunnsinstitusjoner. Prosjektet vil også se nærmere på utviklingen av ungdommenes politiske holdninger over tid.

Ungdom i ytterkant

Den andre delen av prosjektet er kvalitativ og vil være basert på intervjuer av ungdom i ytterkantene av hovedstrømningene.

Målet er å få en bedre forståelse av hvordan ulike opplevelser og erfaringer i en ellers streit ungdomskultur kan gi grobunn for mistillit, misnøye og frustrasjoner. Disse opplevelsene kan i sin tur gi opphav til mer radikalt politisk engasjement som har vanskelig for å finne sitt uttrykk innenfor etablerte politiske kanaler.