English version

Unpacking the modern working class: Life chances, social cohesion and recognition in an age of migration

Prosjektet stiller fire sentrale spørsmål som handler om å beskrive dagens arbeiderklasse, samt å undersøke de politiske orienteringene, hverdagserfaringene og medierepresentasjonene som hefter seg ved den.

Det overraskende valget av Donald Trump og Storbritannias Brexit har aktualisert spørsmålet om arbeiderklassen. Denne kategorien er imidlertid lite studert i samfunnsvitenskapene, særlig gjelder dette i Norge.

I en første del skal prosjektet kartlegge arbeiderklassens demografiske kjennetegn med fokus på kjønn, etnisitet og alder.

I en andre del skal prosjektet kartlegge de typiske politiske orienteringene innen arbeiderklassen, og spesielt i ulike aldersgrupper. Heterogeniteten i politiske ståsteder skal undersøkes med et mål om å forklare skillet mellom to kjernegrupper; de som er lojale til sosialdemokratiske ideer kontra de som sympatiserer med populistiske høyrepartier som Fremskrittspartiet.

I en tredje del undersøkes hvordan spesifikke arbeiderklasseyrker framstilles i media, med fokus på om disse representasjonene kobles til tema som konflikt, eller om det er øvrige tema som er mest framtredende.

I en fjerde del anvendes etnografiske og intervjubaserte metoder for å undersøke forholdet mellom den ofte lave statusen i arbeiderklasseyrker og arbeidernes selvoppfattelse. Et sentralt tema her er å undersøke arbeidernes syn på samfunnseliter, samt deres oppfatninger om nasjonal tilhørighet og makt.

Prosjektet vil benytte mange ulike datakilder som registerdata, spørreundersøkelser og mediebidrag, samt etnografiske og intervjubaserte data.

Marianne Nordli Hansen ved Universitetet i Oslo leder prosjektet.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

    • Universitetet i Oslo