Utdanningsbarnehager

Innovasjonsprosjektet er organisert rundt begrepet utdanningsbarnehager, og bygger på tanken om at kvalitetsheving av profesjonsutdanninger best skjer i nært samarbeid med profesjonsfeltet. Prosjektet søker å skape innovative samarbeidsrelasjoner mellom utdanning og profesjonsfelt.

Mål

Målet med prosjektet er å styrke kvaliteten på barnehagelærerutdanningen gjennom et likeverdig samarbeid mellom utdanning og profesjonsfelt. Det særegne ved prosjektet er tanken om at praksisfelt og utdanning påvirker hverandre gjensidig, og at styrking av kvalitet må foregå parallelt begge steder i jevnbyrdig samarbeid. Prosjektets tre hovedmål er:

Bakgrunn - kvalitet i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen

Barnehagefeltet har de siste tiårene vært fokusert på målet om full barnehagedekning. Dagens situasjon krever at barnehagens innhold og kvalitet settes i fokus. Videreutviklingen av kvaliteten i barnehagelærerutdanningen (BLU) er sentralt for å imøtekomme kravene som stilles til dagens barnehagelærerne. Viktige deler av utdanningen skjer i yrkesfeltet gjennom studentenes praksisperioder. Utviklingen av kvaliteten i BLU og utviklingen av kvaliteten i barnehagesektoren er derfor gjensidig avhengig av hverandre.

Forskningsspørsmål/metode

Innovasjonen knyttes til studentenes praksisperioder. Studentene vil derfor bli viktige aktører i utforskning og utprøving av innovative lærings- og samarbeidsformer.

Prosjektets forskningsspørsmål kan formuleres slik:

For å videreutvikle begrepet Utdanningsbarnehager og iverksette tiltak, vil aksjonsliknende metoder med vekt på å skape møteplasser for dialog og kunnskapsutveksling være prosjektets metodiske tilnærming. Den norske aksjonsforskningstradisjonen med vekt på dialogkonferanser og Change laboratory, utviklet av et arbeidsforskningsmiljø i Finland samles her i en tilnærming. Dette prosjektet kan bli blant de første hvor disse tradisjonene møtes, og den metodologiske innovasjonen dreier seg om å fusjonere disse retningene på en kritisk og nyskapende måte. De metodologiske perspektivene skal brukes for å systematisk utvikle nye samarbeidsmodeller mellom utdanning og yrkesfelt.

Samfunnsrelevans - utdanning av profesjonsutøvere

NOKUT-rapporten Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning (2015) peker på at samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidslivet er drevet av «entusiaster» og i liten grad er institusjonelt forankret. Det gjør at samarbeidets bærekraft og potensialet for spredning og oppskalering er svakt. I Utdanningsbarnehager vil institusjonell forankring stå sentralt, gjennom utvikling av forpliktende avtaler som krever godkjenning fra samtlige institusjoner på høyt nivå.

Prosjektet retter seg mot manglende sammenhenger mellom utdanningsinstitusjonen og arbeidsplassen som læringsarena. Forskning tilsier at sterkere sammenheng og integrasjon i profesjonsutdanningene vil øke studenters læringsutbytte og deres dedikasjon til profesjonen. Prosjektet berører dermed sentrale og vedvarende problemstillinger knyttet til utdanning av profesjonsutøvere til velferdsyrkene. Resultatene fra prosjektene vil være overførbare til andre barnehageutdanninger, og ha relevans for andre profesjonsutdanninger mer generelt. 

 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Senter for profesjonsforsking, OsloMet
  • Program for livslang læring, OsloMet
  • 9 barnehager i Oslo og Akershus tilknyttet stiftelsen Kanvas
  • Bærum kommune
  • Bydel Bjerke, Oslo kommune

Forskningssaker

Beina til ei rekkje menneske som står langs ein husvegg.
Tilrår å styrkja innsatsen for barn og unge på Romsås

Gapet mellom fattig og rik aukar, og område i Grorud bydel i Oslo slit med fråflytting, trangboddhet, dropout, rotløyse og utryggleik.

Illustrasjonsbilde av eit eldre par som ser ut mot naturen.
Dette bør du vita om demens

Professor Birgitta Langhammer gir råd om kva som kan hindra utvikling av demens.

Stjernehimmel med nærbilde av en stor og lysende galakse
Er planeter eller stjerner størst? Mange norske elever vet ikke svaret på dette

OsloMet-forskere har undersøkt norske ungdomsskoleelevers kunnskap om grunnleggende astronomi.