English version
Målfrid Hoaas

Målfrid Hoaas

Kort om

Fakultetsdirektøren er leiar for den samla administrasjonen til Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), og har personalansvar for seksjonssjefar og tilsette i staben. 

Ho er ansvarleg for den samla verksemda til fakultetsadministrasjonen og har oppgåver knytt til økonomi, HR og utvikling av organisasjonen, oppdragsverksemd, beredskap, leiarstøtte og kommunikasjon. 

Fakultetsdirektøren er anvarleg for å førebu saker som skal handsamast i fakultetet sitt styre og er ansvarleg for at fakultetsstyret og overordna organ sine vedtak vert satt i verk. 

Fakultetsdirektøren er ein del av dekanen si leiargruppe.

Administrative arbeidsområder

Organisasjonsutvikling   Strategi   Økonomistyring