Nærbilde av hånda til en lærer som peker på en oppgave i en mattebok. Hendene til elev lenger bak i bildet.

Universitetsskoler

Universitetsskoler er et samarbeidsprosjekt mellom grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet og utvalgte praksisskoler. Prosjektet skal skape et tettere partnerskap mellom skolene og OsloMet – og sikre likeverdighet mellom disse to læringsarenaene.

OsloMets samarbeid med universitetsskolene er et utviklingsarbeid som er fundert i regjeringens strategi Lærerutdanning 2025 (regjeringen.no),  som et tiltak som skal styrke praksisopplæringen og FoU-basert profesjonsutvikling. 

Instituttet sendte våren 2018 ut en utlysning til skoler i Oslo og Akershus. Skolene ble i søknaden bedt om å beskrive sine kvalifikasjoner ut fra følgende tema:

De første universitetsskolene ble med i ordningen med oppstart høsten 2018, Piloten 2018-2020 omfatter fem skoler.

Læring i praksis og læring på campus

Gjennom universitetsskoleprosjektet skal læring i skolen og læring ved lærerutdanningen knyttes tettere sammen gjennom samarbeid om studentenes praksis, gjennom samarbeid om forskning og utvikling, og gjennom kompetanseheving både ved skolene og ved OsloMet.

Tilknyttet forskergruppe

Forskningsgruppen Universitetsskoler ønsker å studere på hvilken måte universitetsskoler kan være et utgangspunkt for samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjoner og praksisskoler om lærerkvalifisering, felles FoU-prosjekter og kompetanseutvikling.

Om skolene

 • Fjellhamar skole, Lørenskog

  Fjellhamar skole har omtrent 620 elever fordelt på 1.- 7. trinn. Vi er omtrent 80 ansatte.  

  Vi bygger nye skole som vi flytter inn i 1. januar 2023. 

  Skolens utviklingsområder er: 

  • Godt læringsmiljø 
  • Matematikk 
  • Implementering av K20 

  GROM – gode relasjoner, godt skolemiljø – er bærebjelken i vår organisasjon. Vi er opptatt av de voksne som relasjonsbyggere, og vi vil gjerne se bak atferden til elevene slik at alle får sin plass hos oss. 

  Vi er veldig opptatt av å bygge gode fellesskap for elevene slik at de føler tilhørighet og mestring sammen med andre elever. 

  Undervisningen skal være inkluderende og fellesskapende. 

  Vi jobber for en god implementering av læreplanen, og bruker blant annet uteskole på alle trinn for å få til dette. 

  De ansatte jobber i ulike profesjonsfellesskap for at elevene skal få en så god opplæring som mulig. 

  SFO er en viktig del av skolehverdagen, og vi jobber aktivt for å lage et godt tilbud der alle er trygge. 

  Skolens hjemmeside (fjellhamar.skole.lorenskog.no)

 • Frogner skole og kultursenter, Lillestrøm

  Vår visjon er «Ut på Tur, det handler om å bli den beste utgaven av seg selv.» TUR står for trivsel, utvikling og resultat. Vi ser på skoleløpet som starten på en livsreise for alle, der vi jobber for at både elever og voksne, skal kunne bli og fremstå som den beste utgaven av seg selv.

  Vi er en kombinert barne- og ungdomsskole med totalt ca. 950 elever fordelt på 43 klasser. Det er 4 paralleller på barnetrinnet og 5 paralleller på ungdomstrinnet. Det er omtrent 130 ansatte ved skolen.

  Å skape en god og fornuftig balanse mellom digitale og analoge læremidler er et sentralt tema ved skolen generelt og i forbindelse med at vi er universitetsskole spesielt. Vi har blant annet  etablert valgfaget «Fysak-e-sport» på ungdomstrinnet. Vi utreder også muligheten for å lage et podcaststudio som skal være tilgjengelig for hele skolen.

  Les mer på skolens hjemmeside (lillestrom.kommune.no)

 • Hallagerbakken skole, Oslo

  Hallagerbakken skole er en barneskole (1.–7.) med omtrent 365 elever som ligger på Holmlia i bydel Søndre Nordstrand. Hallagerbakken skole er en Tenkeskole der vi utdanner elever for fremtiden. Elevene samarbeider, tenker kreativt og kritisk, og øver på å ta en ansvarlig risiko – å ta en ansvarlig risiko betyr å tørre å prøve. Det å lære sammen, samt det å prøve og feile, er en del av læringen. Lærerne sørger for at elevene opplever at skoledagen er meningsfull og lærerik. Skolen er en ressursskole for Tenkeskolen og har kompetanse til å lære opp andre skoler i metodikken.

  Gjennom universitetsskolesamarbeidet er det to elementer vi ønsker å fremheve; erfaringene vi har med integrert praksis, samt deltakelse i forskningsprosjektet Kritisk tenking i barneskolen, som er et flerfaglig prosjekt som har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenking i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.
  Integrert praksis betyr at lærere/forelesere fra OsloMet reiser ut til skolen sammen med studentgrupper, for å gjennomføre undervisning med skolens elever. Studentene følges da opp med veiledning før, under og etter undervisningen.
  Skolen har også en byomfattende spesialgruppe for elever med autismespekterforstyrrelser kalt Indigo. 

  Les mer på nettsiden til Hallagerbakken skole (osloskolen.no)

 • Kampen skole, Oslo

  Et sted mellom Torbjørn Egners plass, Jordal amfi og Kampen økologiske barnebondegård finner du Kampen skole. En barneskole som har huset tusenvis av elever og lærere siden den ble bygget i 1888.   

  I dag går det ca. 540 elever på skolen som snakker mer enn 30 ulike språk, og vi har ca. 90 ansatte.   

  Høydepunktet i løpet av skoleåret er FestivalKampen, en festivaluke hvor elever og lærere samarbeider på tvers av trinn, og hvor de praktisk-estetiske fagene har en av hovedrollene.    

  Skolen er opptatt av å utvikle profesjonsfelleskapet. Dette skoleåret satser vi på den solide timen, dialogisk læring og læringsmiljø.   

  Kampen skole har vært praksisskole i mange år, og vi ønsker gjennom samarbeidet med OsloMet å videreutvikle, og å profesjonalisere praksisopplæringen på skolen.  

 • Kjelsås skole, Oslo

  Kjelsås skole er Oslos største barneskole med over 750 elever og 92 ansatte. Skolen ble grunnlagt i 1917 og den har nå elever fra 1. til 7. trinn. 

  Skolens visjon er "Vi spår ikke om elevenes framtid - vi jobber for den!". Å utvikle skolens praksis og elevens læring er et kontinuerlig arbeid. Skolen jobber systematisk for å sikre den best mulige undervisningen og vurderingen i klasserommene. Nå satser vi spesielt på å styrke den digitale kompetansen. 

  Skolen er opptatt av å utvikle en kollektiv praksis gjennom prestasjonssterke lærerteam, samarbeid og fokus på elevenes læring gjennom hele skoleløpet. Det er kontinuerlig fokus på kollektiv kompetanseheving i personalet. 

  Skolens fysiske utforminger fordrer tett samarbeid som igjen gjøre at lærerne planlegger all undervisning sammen. Dette gir mulighet for tverrfaglig samarbeid og temabasert undervisning. Skolen har hatt mye fokus på elevenes leseferdigheter gjennom å gi gode tilbakemeldinger underveis.  

  Les mer på nettsiden til Kjelsås skole (osloskolen.no)

 • Kjenn skole, Lørenskog

 • Løkenåsen skole, Lørenskog

  Løkenåsen skole markerte 50 år (1972-2022) med jubileumsuke høsten 2022, og i januar 2023 var det nøyaktig 20 år siden "nye Løkenåsen" skole sto ferdig. Skolen fremstår fortsatt som relativt ny og moderne, og beliggenheten er upåklagelig, like ved Lørenskog sentrum og tett på skog og mark.

  Skolens arbeid med likeverd og inkludering har blitt hedret med både Dronning Sonjas skolepris i 2008 og Benjaminprisen i 2016. 
  Skolen har om lag 320 elever fordelt på 13 klasser, hvorav 12 ordinære klasser og en innføringsklasse for minoritetsspråklige. Skolen har i tillegg to baser med et helhetlig spesialpedagogisk opplæringstilbud.

  Våre lærere samarbeider tett i team med mål om best mulig faglig og sosial utvikling for elevene.

  I pedagogisk utviklingsarbeid (jf. Skolens utviklingsplan) har vi fokus på arbeidet med trygt og godt læringsmiljø og inkludering, samt arbeidet med å videreutvikle god undervisning i tråd med fagfornyelsen. Høsten 2022 ble arbeidsplanen til elevene revidert, og i 2023 vil vi videreutvikle skolens vurderingspraksis.

  Skolen er Universitetsskole, dvs. at skolen i perioden 2021-2024 har tett samarbeid med OsloMet. Universitetsskoler er et samarbeidsprosjekt mellom grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet og utvalgte praksisskoler. Skolen har også et samarbeid med FIKS (Forskning, Innovasjon og Kompetanseheving i Skolen), initiert av Oppvekst- og utdanningssektoren i Lørenskog . Begge aktørene bistår skolen i pedagogisk utviklingsarbeid. 

  Skolen bruker iPad en-til en for alle elever som et pedagogisk verktøy i undervisningen. Dette gir nye muligheter for tilpasset opplæring, skaperglede og for i større grad å kunne involvere elevene i læringsarbeidet.
  Løkenåsen skole sin visjon er:

  Lyst til å lære, Lyst til å velge og Mot til å handle.

  Les mer på nettsiden til Løkenåsen skole (osloskolen.no).

 • Rasta skole, Lørenskog

 • Rustad skole, Oslo

  På Rustad skole skal elevene ha det trygt, trives, lære å samarbeide, undre seg og oppleve mestring. De skal møte trygge, rause voksne og de skal lære på ulike måter og arenaer med fokus på dialog og forståelse av egen læring. For at elevene skal få et godt grunnlag for å mestre livet sitt videre satser vi på utvikling av ferdigheter i lesing, skriving, regning, digital kompetanse og muntlige ferdigheter.

  Fra elevene kommer på skolen og på AKS til de forlater oss etter 7.trinn skal de oppleve at vi ønsker å ha dem her, og de skal oppleve voksne som modellerer både i læring og danning. Elevene skal utvikle forståelse for andre mennesker, religioner, bakgrunner, samfunnet og miljøet vi lever i, og de skal utvikle nysgjerrighet, skaperglede og kritisk tenking. Elevene skal få kompetanse i fagene og kunne se sammenhenger på tvers av fag.
  Elevene på Rustad skal oppleve å bli hørt og få medvirke, og de skal øve på å ta ansvar for seg selv og sine handlinger. Hver og en skal få mulighet til å utvikle sine evner og personlighet, og de skal få støtte til å danne seg et godt selvbilde. Ansattes handlinger skal alltid være til elevens beste.

  Rustad skole har rundt 500 elever, mer enn 40 ulike språk og ligger inntil Østensjøvannet og Østmarka. Skolen har svømmebasseng og skolehage som er i bruk hele året. Elevene har tilgang til kunstgressbane. Om vinteren benytter elevene akebakker, skiløyper og skøytebane som en del av skolens uteområde. Skolens nærmiljø er en sentral læringsarena på alle trinn.

  Aktivitetsskolen er et lærerikt, morsomt og trygt sted for elever på 1.-4.trinn. Personalet på AKS har tett samarbeid med skolens lærere, og tilbyr et variert utvalg av aktiviteter hvor elevene får både faglig støtte og fysiske utfordringer.

 • Sagdalen skole, Lillestrøm

  Sagdalen skole er en barneskole som har beliggenhet i Strømmen sentrum. 

  Skolen har over 700 elever, og har to avdelinger (1.-4.) og (5.-7.). SFO ved Sagdalen skole har i underkant av 300 barn.

  Sagdalen skole er organisert med et eget fagteam og et sosialpedagogisk team som til sammen utgjør 6 stillinger for å gi god oppfølging til enkeltelever, klasser, foreldre og lærere. Skolen søker hele tiden å utvikle best mulig fagmiljøer for å gi elevene best mulig læringsmiljø. Sagdalen skole er praksisskole for OsloMet og INN. Skolen har de siste årene også deltatt i prosjekter i regi av Erasmus+ slik at ny kunnskap kan innhentes fra ulike læringskulturer.  Vi har jobbet mye med å få et trygt og godt læringsmiljø i klasserommene. Vi har blant annet hatt ekstra fokus på god klasseledelse.

  Du kan lese mer om skolen på skolens nettside (lillestrom.kommune.no) 

 • Slemmestad skole, Asker

 • Solheim skole, Lørenskog

 • Solvang skole, Asker

  Solvang ungdomsskole ligger sentralt plassert i Asker. Det er en skole med et dyktig, stabilt og samtidig ungt personale.

  På skolen undervises det på ulik måte, og det er viktig at lærerne får brukt sine individuelle fortrinn i klassen. Samtidig har skolen felles utviklingsprosjekter. Et omfattende digitaliseringsprosjekt i regi av Asker kommune og fagfornyelsen er to sentrale utviklingsprosjekter på skolen. Trinnene jobber tett sammen, så selv om hver enkelt lærer har stor frihet i klasserommet, etableres det en felles kultur på skolen.

  Solvang er en solid og god skole med tillit i lokalsamfunnet, med gode faglige resultater og med god trivsel blant elevene. For at skolen ikke skal stå stille, men utvikle seg videre er samarbeidet med OsloMet gjennom universitetsskoleprosjektet viktig. Skolen har mange praksislærere i en lang rekke fag. På skolen ser de fram til å bli mer «studert på», og skolen gleder seg til «å bli kikket i kortene» av masterstudenter og forskere, både med hensyn til fag, deres mangeartede pedagogiske praksis og organiseringen av skolen. På Solvang skole er de trygge på seg selv, men har likevel masse å lære.

  Les mer på nettsiden til Solvang ungdomsskole (asker.kommune.no)

 • Stabekk skole, Bærum

  Stabekk barneskole ligger i Østre Bærum i Akershus fylke. Vi har omtrent 500 elever og et personale på omtrent 65. 

  Stabekk skoles visjon er modige og glade mennesker. Gjennom slagordet vi tar vare på hverandre involveres alle på Stabekk i arbeidet med å ivareta vårt gode sosiale miljø. Både elevråd, FAU og skolens ansatte bidrar i skolens arbeid med proaktivt arbeid for et godt skole- og SFO miljø, med bl.a. vennskapsuke, aktivitetsdager og turneringer.  Målet er å bygge gode fellesskap for elevene slik at de føler tilhørighet og mestring sammen med andre elever. 

  Vi har et høyt utdannet, godt samarbeidende og utviklingsorientert personale i både skole og SFO. Vi er opptatte av å bygge laget gjennom faget. Gjennom vårt utviklingsarbeid Læringsfremmende relasjoner ønsker vi å bygge et profesjonsfellesskap der relasjoner, læreplanforståelse, vennskap og samarbeid er gjensidig viktig for å bygge og vedlikeholde et trygt og godt læringsmiljø. 

  Stabekk skole har vært praksisskole i mange år. Gjennom samarbeidet med OsloMet ønsker vi å videreutvikle praksisopplæringen på skolen vår, i tillegg til å være en aktiv bidragsyter til at studentene opplever sammenheng mellom det de lærer på campus og det de reflekterer over og erfarer i praksis hos oss. 

  Les mer på skolens hjemmeside

 • Sten-Tærud, Lillestrøm

 • Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede, Oslo

  Visjon for Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede: 

  ”Vetland – i mestringens tegn” 

  Vår visjon er basert på følgende grunnverdier:

  Kvalitet – kreativitet – respekt – stolthet – identitet.

  Vetland skole og ressurssenter er en byomfattende spesialskole som gir opplæring til elever i og på tegnspråk etter Opplæringsloven §2-6 på 1.-10.trinn, §3-9 på VGS og bistand til hørselshemmede barn fra 0-16 år. 

  Vetland har 92 elever fra 1.-13. trinn og 70 ansatte. Skolen har en avdeling for multifunksjonshemmede fra 1.-10 trinn og 8 elevplasser på VGS med hverdagslivstrening opplæring og visuelt tilrettelagt opplæring. 

  Vetland har også en avdeling for utadrettet tjeneste som bistår 80 hørselshemmede barn i barnehage og omtrent 200 elever i Osloskolen. 

  Vetland er en tvillingskole med Oppsal og en del av et stort, kreativt og pulserende miljø.  

  Skolens satsningsområder er knyttet til implementering av Fagfornyelsen. Den overordnede delen, de tverrfaglige temaene, kompetansemålene i de ulike fag og det profesjonelle læringsfellesskapet skal videreutvikles. 

  Det tospråklige miljøet skal styrkes gjennom bevisst bruk av to språk; tegnspråk og norsk. Vetland skal samarbeide med OsloMet for å sikre rekruttering av personell med tegnspråklig kompetanse. 

  Skolen har høye ambisjoner og forventninger til den enkelte elevs faglige, språklige og sosiale utvikling og motiverer til kreativitet og læring. Elevene skal delta aktivt og elevstemmen skal fram. 

  Alle elever har rett til et trygt og godt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring og som er fritt for mobbing, vold og trusler. Vetland viderefører skolens satsninger på relasjonskompetanse og et trygt skolemiljø. 

  Vetland er opptatt av kvalitet i praksisopplæringen og tilbyr studentene lærerutdanning i tegnspråkfaget, vil styrke praksislærernes kompetanse og arbeide for et FOU -samarbeid. 

  Vetland har tidligere hat et intensjonssamarbeid med OsloMet og ser nå fram mot et videre samarbeid som universitetsskole. 

  Skolens nettside (vetland.osloskolen.no). 

 • Vigernes skole, Lillestrøm

  Vigernes skole er en barneskole (1.-7. trinn) med omtrent 550 elever. Vigernes ligger i utkanten av Lillestrøm med store uteområder i et etablert boligstrøk.

  Skolens satsingsområder har over tid vært: 

  • Læringsmiljø
  • Lese- og skriveopplæringen 
  • Vurdering for læring 
  • Pedagogisk bruk av IKT 

  Implementeringen av LK20 er svært aktuell om dagen, og vi har i forbindelse med at vi er universitetsskole jobbet med de tverrfaglige temaene. Vi har skrevet intensjonsavtaler med OsloMet angående prosjekter i algoritmisk tenkning og kroppslig læring i praktisk-estetiske fag.

  Les mer på nettsiden til Vigernes skole (lillestrom.kommune.no).