Bilde av dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet, Carl Christian Thodesen som står til venstre, og konserndirektør Bård Hernes ved Norconsults hovedkontor, som står til høyre. De står på fortauet like ved Pilestredet. I bakgrunnen ser vi Pilestredet 32 med OsloMet-logo. Til venstre ser vi en trestamme, og skimter en bil som kommer kjørende. Det er i begynnelsen av juni 2021, og fint vær.

Byggingeniørfagene styrkes i samarbeid med Norconsult

OsloMet skal samarbeide med Norges største tverrfaglige konsulentselskap for å styrke undervisning, forskning og innovasjon i bygg- og energiteknikk.

En intensjonsavtale mellom Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) og Norconsult skal etter hvert erstattes av en mer utfyllende avtale om samarbeidet viser seg å være vellykket.

Veiledning til bachelor- og masteroppgaver blir en viktig del av samarbeidet.

Masterstudenter i konstruksjonsteknikk får i første omgang nyte godt av samarbeidet med forelesere og veiledere fra Norconsult.

Det er også ønskelig å samarbeide om en studiespesialisering i vann- og avløpsteknikk på bachelornivå, et område som mangler spesialister, og om undervisning i informasjonssystemet ISY.

Å skaffe praksisplasser til studenter på Kompletterende ingeniør- og teknologiutdanning for flyktninger kan også bli aktuelt.

I forskningsprosjekter er det dessuten aktuelt med en pilot innen temaet smarte byer («Smart Cities»). 

Digitalisering og kunstig intelligens

Dekan Carl Christian Thodesen understreker at en samarbeidsavtale med Norconsult har mye å si for byggingeniørfagene.

– Tett samarbeid med byggenæringen er viktig for oss, og framover blir det enda viktigere med digitale løsninger, særlig med tanke på utfordringer i de store byene, sier han. 

Som eksempler på digitale løsninger nevner dekanen satellitter som kan måle tilstanden på veiene, biler som kan snakke sammen, og hvordan trikker og t-bane kan interagere med infrastruktur i storbyene. 

Alt dette må gjøres på en bærekraftig måte som tar hensyn til klimaendringer og økonomi, hvor for eksempel broer kan holdes ved like med strammere budsjetter, i et tøffere klima.

Til dette trengs det intelligent samling av informasjon.

– Derfor må vi fokusere på kunstig intelligens og IT i mye sterkere grad enn vi har gjort hittil.

I forskningsstrategien til Fakultet for teknologi, kunst og design legges det nå mye vekt på digitalisering og kunstig intelligens. 

Vår jobb er å utvikle folk med kompetanse som skal skape verdier, og det gjøres best i tett samarbeid med næringslivet. – Carl Christian Thodesen, dekan

Smarte byer

De store byene i Norge som Oslo, Bergen og Trondheim tar utfordringene på fullt alvor, og har nå «Smart City»-strategier, gjerne i tett samarbeid med næringslivet.

Det framheves som en styrke for fagmiljøet til OsloMet at det er plassert midt i Oslo sentrum. Da kan byen brukes som lab på en smart måte, og det blir mulig å samarbeide med fagmiljøer i nærheten, som for eksempel Norconsult. 

Smart mobilitet

En av utfordringene til Institutt for bygg- og energiteknikk er at instituttet bør opp i studenttall fra 800 – 900 til 1200 – 1300 studenter for å få den riktige balansen i produksjon av studiepoeng i forhold til antallet vitenskapelig ansatte. 

Et av tiltakene da er å satse på smart mobilitet med et eget masterprogram. Smart mobilitet blir en blanding av trafikk- og datafag. 

– Vi tror dette masterprogrammet blir nødvendig for at byggenæringen skal forstå den nye mobiliteten i urbane områder og de tunge utfordringene vi har innen infrastruktur, sier instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke.

Bærekraftige konstruksjoner

OsloMet og Norconsult vil også samarbeide om undervisning og forskning knyttet til bærekraftige betongkonstruksjoner og infrastrukturer. 

– Systematisk innsats er avgjørende for å bringe videre bevissthet og forståelse om bruk av smart betong til framtidige fagfolk i bygge- og anleggsbransjen, sier førsteamanuensis Mahdi Kioumarsi.

Gjennom samarbeidet med Norconsult kan det legges til rette for utveksling av kunnskap og praksis for å forberede neste generasjon sivilingeniørstudenter.

Kompetanseutvikling i tett samarbeid

Dekan Carl Christian Thodesen understreker at det er også viktig å bli flinkere på prosjektgjennomføring, og kunne øke eksporten av varer og tjenester i en situasjon hvor teknologien utvikler seg raskt.

– Vår jobb er å utvikle folk med kompetanse som skal skape verdier, og det gjøres best i tett samarbeid med næringslivet. I et samarbeid bør vi ha relasjoner, slik at vi kan gjøre ting sammen når mulighetene kommer.

Smarte byer, urbane hav og intelligent helse

Fakultetet tenker seg tre forskningskontekster: I tillegg til smarte byer, er det urbane hav som handler om hvordan havområder interagerer med byen, det kan for eksempel være plastproblematikk og hvordan vi bruker arealer rundt havet. Den tredje konteksten intelligent helse, i interaksjon mellom helsefagene og teknologi.

Livslang læring

I det siste har også livslang læring kommet i fokus på Fakultet for teknologi, kunst og design, det kan også bli aktuelt i et samarbeid.

EVU-koordinator Hanne Heiervang forteller at fakultetet fikk en tjuvstart på videreutdanning og livslang læring med Covid-19, da det var mulig å få penger og det hastet med å sette i gang et opplegg rundt videreutdanning. 

Mangfold 

Mangfold er også noe OsloMet og Norconsult kan enes om.

Komplementerende ingeniør- og teknologiutdanning hjelper flyktninger med overgangen til norsk arbeidsliv. 

Bilde av konserndirektør Bård Hernes og dekan Carl Christian Thodesen i det store autitoriet i Pilstredet 35. Det er en tavle bak dem, og de smiler like etter at de har undertegnet avtalen.

Både OsloMet og Norconsult legger vekt på mangfold for å lykkes, framhever konserndirektør Bård Hernes og dekan Carl Christian Thodesen.

– Dette er en fantastisk anledning til å jobbe med mangfold, og er et viktig samfunnsoppdrag. Jeg tror vi kan være en god samarbeidspartner, sier Thodesen.

Norconsult legger også vekt på at hvis man har en annen kulturbakgrunn kan det være veldig berikende i prosjekter å kunne få med ting man ikke ellers ikke hadde tenkt på.

Norconsult har fire pilarer hvor likestilling og mangfold er en av dem, så det er noe de ønsker å jobbe mer med.

Språkkunnskaper er også relevant når man skal jobbe internasjonalt.

– Mangfold er viktig for å lykkes i prosjekter, vi trenger fagpersoner med ulik bakgrunn for å tenke helhetlig og sikre at vi stadig utfordrer oss selv og våre løsninger, sier Bård Hernes, konserndirektør for Norconsults hovedkontor. 

Studentarrangementer

Å delta i arrangementer for studenter er også aktuelt for Norconsult. De deltar alt i næringslivsdagene som studentene arrangerer.

Bidrar til etterspurt kompetanse

Norconsult legger vekt på at samarbeidet med OsloMet kan bidra til at studentene får etterspurt kompetanse.

– Norconsult ansetter årlig mer enn 100 nyutdannede ingeniører og arkitekter. Derfor er det viktig at studentene opparbeider seg en kompetanse som er etterspurt i bransjen, sier Bård Hernes. 

– Gjennom samarbeidet med OsloMet kan vi være med og påvirke den faglige innretningen, og bidra med å belyse hvordan arbeidshverdagen til studentene vil være etter endt utdannelse.

Til bildet øverst: Dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet, Carl Christian Thodesen (til venstre), og konserndirektør Bård Hernes ved Norconsults hovedkontor, ser fram til utveksling av kunnskap og praksis med den nye samarbeidsavtalen.

Publisert: 03.06.2021 | Olav-Johan Øye