Profilbilde av en smilende prosjektleder Reidun Norvoll i blå genser mot grønn bakgrunn.

Du teller! EU-millioner til forskning på sosial inklusjon av unge

Mange unge i Europa står i fare for å havne utenfor samfunnet. Nytt prosjekt skal undersøke hvordan de kan inkluderes.

Hvilke svar får vi når unge selv får forske på egen hverdag og egne utfordringer? Det skal et nytt prosjekt finne ut.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet skal koordinere et stort prosjekt kalt YOUCOUNT – Du teller! – om økt sosial inkludering av unge. Ni europeiske land rundt om i Europa er med, blant annet Sverige, Ungarn, Litauen og Italia.

Prosjektet ligger under EUs ambisiøse Horizon2020-program (ec.europa.eu), og heter “YOUCOUNT – Empowering Youth and co-creating social innovations and policymaking through youth-focused citizen social science”.

– Vi vet en god del om hva som skaper ekskludering, men det er mindre forskning på faktorer som faktisk kan føre til økt sosial inkludering – ikke minst sett i unges eget perspektiv, sier prosjektleder Reidun Norvoll ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Ungdom som medforskere

Prosjektet sorterer under delprogrammet Science with and for Society (op.europa.eu), og et av hovedformålene er å inkludere medborgere i forskning og innovasjon gjennom Citizen Science, på norsk kalt «folkeforskning».

I YOUCOUNTskal unge i alder fra 15-28 år i Oslo og flere steder i Europa hjelpe forskerne med å undersøke hva som skaper sosial inkludering, blant annet gjennom å delta som medforskere i forskningsteamet og i dialogforum med unge i lokalsamfunnet.

De skal benytte en nyutviklet app hvor unge i de aktuelle områdene kan markere på kart hvor de føler seg inkludert eller har påvirkningsmuligheter, og hvorfor.

Disse dataene som de unge samler inn, skal så benyttes i lokale «innovasjons- verksteder» der viktige partnere i lokalsamfunnet og de unge medforskerne jobber sammen for å utvikle mer treffsikre sosiale tiltak som kan bidra til å fremme sosial inklusjon og tilhørighet blant unge.

– Vi vil også inkludere studenter her i Oslo som medforskere i forskningsteamet, og oppfordre de unge til å bruke nettverket sitt slik at vi får samlet inn mest mulig data om deres opplevelser, sier Norvoll.

Påvirkningskraft og muligheter på arbeidsmarkedet

Forskerne ønsker videre å undersøke hva som kan øke unges politiske innflytelse, og vil arrangere ulike lokale og nasjonale workshops hvor de unge medforskerne både får legge fram sine funn og være med på å diskutere hva som kan gjøres sammen med politikere og andre interesserte.

Forskergruppen skal også undersøke hva som får ungdom til å oppleve lokalsamfunnet som attraktivt, og hva som kan skape økt sosial tilhørighet. Et annet viktig område er arbeidsmarkedet, og ungdommens muligheter til å få seg jobber.

Prosjektgruppen i Norge skal derfor blant annet forske på ungdomsentreprenører og ungdomsbedrifter.

– Så må vi evaluere om bruk av folkeforskning faktisk gir ønskede resultater, sier Norvoll.

Blir vitenskapen bedre?

Et viktig mål for folkeforskning er å øke tilliten til forskning, øke folks forståelse for forskernes arbeidsmåter, og å styrke relasjonen mellom forskningen og samfunnet.

Det har lenge vært vanlig å involvere lekfolk i naturvitenskapelig forskning, gjennom kartlegging av for eksempel fugler og andre arter, forklarer Norvoll. Ved at mange registrerer og sender inn informasjon, får forskerne for eksempel tilgang på mengder data de ikke kunne ha samlet inn på egenhånd.

Det å bruke lekfolk til forskning kan imidlertid gi utfordringer når det gjelder å sikre tilstrekkelig kvalitet på forskningen, og har derfor vært mye omdiskutert.

Lite forskning på effekter

Nå vil forskerne i YouCount teste om folkeforskning også kan fungere i samfunnsforskning, og hvordan. Så skal de evaluere om forskningen blir bedre, eller gir ny kunnskap og forståelse av sosiale utfordringer og sosial endring.

Norvoll har lang erfaring med aksjonsforskning og medvirkningsbasert forskning, blant annet innen det psykiske helsefeltet, og sier at det er lite forsking på effekter av slik medvirkning.

– Et interessant spørsmål er også om samfunnsforskningen kan dra nytte av innsiktene og metodene i folkeforskning og bli bedre, ser hun.

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 10.08.2020 | Nina Alnes Haslie