To jenter sitter ved en pult og skriver. En kvinnelig lærer bøyer seg over dem og ser på arbeidene.

Ny og unik fagovergripende videreutdanning

Fra høsten 2023 tilbyr Institutt for estetiske fag (EST) studiet “praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser”. Tilbudet er en del av regjerningens satsning på praktiske og estetiske fag og praktisk læring i skolen, og tilbys gjennom ordningen Kompetanse for kvalitet.

– Utdanningsdirektoratet fikk inn 36 ulike tilbud i anbudskonkurransen, og vårt tilbud var ett av åtte som fikk tilslag, forteller seniorrådgiver Veslemøy Skånlund ved Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling (EIK) ved EST.   

– Tilbudet skulle ha et praktisk og estetisk fagovergripende fokus og omhandle hvordan man kan jobbe med praktiske og estetiske arbeidsformer i alle fag, både i grunnskolen og i kulturskolen, forklarer hun.  

Tverrfaglig profil 

Studiet er helt nytt og tilbys kun ved OsloMet.  

– Denne videreutdanningen setter tverrfaglig tenkning i fokus, forteller studieleder Dag Johannes Sunde ved Institutt for estetiske fag.   

– Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20) har ambisjoner om at elevene skal lære i og på tvers av fag og fagområder. Da må skolen tenke nytt og organisere seg etter dette.  

– I tillegg skal det estetiske og praktiske i undervisningen løftes i skolen og mange av disse ferdighetene er fagovergripende. 

– Lærerne trenger å øve på å legge til rette for praktisk og estetisk tilnærming til læring uansett hvilke fag de underviser i. Videreutdanningen er derfor for alle lærere i grunnskolen og kulturskolen, forklarer Sunde.  

– Dette gjør studiet unikt. Det er det første i sitt slag som har en tverrfaglig profil knyttet til det enkelte faget, og som er relevant for alle lærere, sier han. 

Portrett av Dag Johannes Sunde.

Foto: Sonja Balci

Utvikler kompetanseportal for hybrid undervisning 

EIK har også fått tilslag på en annen anbudsutlysning fra Utdanningsdirektoratet om videreutdanning for lærere gjennom Kompetanse for kvalitet, i år. 

– Det er en videreutdanning for lærere i kunst og håndverk, forteller seniorrådgiver Veslemøy Skånlund ved EIK.   

– Studiet er først og fremst et tilbud til lærere som underviser i kunst og håndverk og som mangler fordypning i faget.  

– I tillegg fikk vi utviklingstilskudd til å lage en digital kompetanseportal for hybrid undervisning, slik at lærere fra hele landet kan delta uavhengig av bosted og livssituasjon. Portalen skal sikre at vi gir et likeverdig tilbud til studenter som følger undervisningen fysisk på campus og studenter som deltar digitalt, sier Skånlund.  

– Fordi undervisningen er hybrid, må lærerne ha tilgang til egen skole/kulturskole for å kunne jobbe både praktisk og digitalt, forklarer studieleder Sunde.  

– Målet er å både kunne samskape fysisk og digitalt. Vi legger derfor mye arbeid bak å rigge en god digital løsning hvor vi kan ha undervisning med både fysisk og digital lærer samtidig, sier han.  

– Vi ønsker også å utvide den digitale løsningen til en portal, der eksempler og ressurser kan fortsette å stimulere til god undervisning, også etter at studiet er avsluttet.  

Viktig signal 

Både Sunde og Skånlund er svært fornøyde med å ha fått tildelt disse midlene fra Utdanningsdirektoratet. 

– Vi har nå fått tildelt Kompetanse for kvalitet-tilbud til kunst og håndverk 1 og praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser, sier Sunde.  

– Dette er et tydelig signal om satsing på både det praktiske og estetiske fagområdet i grunnopplæringen, men også et signal om viktigheten av at lærere i alle fag trenger og får videreutdanning i praktiske og estetiske kompetanser som tilnærming til læring i skolen.  

– Vi er særlig glade for det tverrfaglige mandatet som ligger i det ene emnet og håper at dette kan være med å løfte studentenes handlingsrom som lærere, avslutter Sunde.  

Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 (regjeringen.no).

Publisert: 23.02.2023 | Hilde M. Kringeland