English version

Doktorgradsutvalet ved Fakultet for samfunnsvitskap

Doktorgradsutvalet gjer vedtak i samband med rekruttering til ph.d.-programma. Utvalet gir råd til fakultetsleiinga i strategiske spørsmål, og er ein arena for å drøfte og utvikle fakultetets forskarutdanningar.

 • Møtedatoar 2024

  VÅR 2024

  • Tirsdag 23. januar kl. 11.15-12.45
  • Tirsdag 12. mars kl. 11.15-12.45
  • Tirsdag 7. mai kl. 11.15-12.45
  • Tirsdag 18. juni kl. 11.15-12.45

  HØST 2024

  • Tirsdag 27. august kl. 9.30-11.30
  • Tirsdag 8. oktober kl. 9.30-11.30
  • Tirsdag 3. desember kl. 9.30-11.30

  VÅR 2025

  • Tirsdag 14. januar kl. 13.00-15.00
  • Tirsdag  11. mars kl. 13.00-15.00
  • Tirsdag 6. mai kl. 13.00-15.00
  • Tirsdag 17. juni kl 13.30-15.00

  Referat frå DGU-SAM ligg i nettportalen OpenGov (opengov.360online.com).

  Referat inntil våren 2018 ligg på internsidene i nettarbeidsplassen for tilsette (ansatt.oslomet.no), under gruppa "Fakultet for samfunnsvitenskap".

 • Sakspapir og møtebøker

  Sakspapir og møtebøker frå råd og utval ved OsloMet blir offentleggjort i nettportalen OpenGov (opengov.360online.com).

 • Doktorgradsutvalets mandat

  Doktorgradsutvalet ved Fakultet for samfunnsvitskap (forkorta DGU-SAM og heretter referert til som utvalet) skal bidra til å utvikle forskarutdanningane på fakultetet. Utvalet skal bidra til at fakultetet har ein heilskapleg strategi for ph.d.-programma, og at programma, inkludert ph.d.-emna, har høg kvalitet som reflekterer fakultetet sin faglege profil og eigenart.

  Utvalet skal bidra til å utvikle ph.d.-programma i tråd med krav til akkreditering som universitet i Studiekvalitetsforskrifta og Studietilsynsforskrifta.

  Utvalet skal ta avgjerder i saker som er delegert frå dekanen og gi råd til fakultetsleiinga i strategiske spørsmål knytt til forskarutdanningane. Utvalet skal vere ein arena for å drøfte fakultetets forskarutdanningar, for å utvikle forskarutdanningane ved fakultetet ut frå erfaringar og resultat.

  Utvalet skal sjølv initiere utgreiingar på dei områda utvalet finn naudsynt.

 • Doktorgradsutvalets oppgåver

  Utvalet har fått delegert vedtaksmyndigheit frå dekanen til å:

  • gjere opptak på ph.d.-programma
  • ta avgjerder i enkeltsaker som gjeld den enkelte ph.d.-kandidaten
  • oppnemne doktorgradskomitear
  • godkjenne innstillingar frå doktorgradskomiteane
  • forvalte regelverk, retningsliner og rutinar for ph.d.-programma ved fakultetet
  • treffe avgjerder og gi tilrådingar som gjeld doktorgradstudia ved fakultetet
  • godkjenne endringar i dei utfyllande retningslinene for fakultets ph.d.-program
  • godkjenne endringar i programplan og emneplan for fakultetets ph.d.-program
  • godkjenne oppretting av emner for fakultetets ph.d.-program
  • initiere og koordinere utviklinga av felleselement mellom ph.d.-programma ved fakultetet

  Utvalet skal supplerast med 1 medlem frå Utdanningsutvalet ved SAM, prodekan eller den ho/han gir fullmakt, med kompetanse for tilsyns- og kvalitetsarbeid ved behandling av følgjande saker:

  • godkjenning av vesentlige endringar i program- og emneplanar på ph.d.-nivå
  • godkjenne oppretting av emner for fakultetets ph.d.-program

  Følgjande vedtakssaker er delegert til leiar og nestleiar for DGU:

  Søknader om

  • framstilling til doktorgradsprøva
  • oppnemning av doktorgradskomite
  • godkjenning av innstillinga når komiteen leverer ei samrøystes innstilling

  Programleier /koordinator informerast fortløpande.

  Sakene skal refererast på første ordinære DGU-møte etter at avgjerda er fatta. Saker av prinsipiell karakter skal framleis fremjast for DGU, det same gjeld saker som dekanen meiner DGU bør vedta eller uttale seg om.

  Utvalet skal gi råd til dekanen om

  • ein heilskapleg plan for å sikre og vidareutvikle kvalitet i forskarutdanningane, i tråd med fakultetets strategi
  • samverke og koordinering av ph.d.-programma ved fakultetet
  • planar og tiltak for å sikre og utvikle høg kvalitet på doktorgradsstudia
  • årsplanar og budsjettiltak som gjeld forskarutdanningane
  • høyringssvar innanfor utvalets ansvarsområde
  • etablering eller avvikling av doktorgradsstudium

  Utvalet skal behandle og følgje opp ein årleg rapport om kvaliteten og kvalitetsarbeidet ved fakultetets doktorgradsprogram.

 • Funksjonstid og forretningsorden

  Funksjonstida til utvalet er 4 år, men dette kan justerast som følgje av vedtak i universitetsstyret som gjeld organiseringa av fakultetet. Utvalsmedlemmar blir oppnemnt for same periode. Dekanen oppnemner stipendiatar for to år av gongen. Om medlemmar fell frå i perioden, skal dekanen erstatte desse i samsvar med utvalet si samansetjing.

  Doktorgradsutvalet har vanlegvis fire møte om våren og tre om hausten.

  Ved avstemmingar gjeld følgjande:

  I saker der utvalet har fått delegert vedtaksmyndigheit av dekanen, har kvar medlem ei – 1 – stemme. Viss talet på stemmer er likt, har utvalsleiar dobbeltstemme.

 • Val og samansetjing av utvalet

  Samansetjing

  Doktorgradsutvalet som ressurs skal ha nødvendig kompetanse innan forskarutdanning. Samtidig skal utvalet ha eit heilskapleg blikk for fakultetets verksemd på FoU-området, og kjennskap til overordna FoU-arbeid ved OsloMet.

  Doktorgradsutvalet skal ha følgjande samansetjing:

  • Utvalsleier, prodekan for utdanning
  • To fast vitskapleg tilsette (professor) kor den eine er nestleiar
  • Fire koordinatorar, ein for kvar studieretning
  • Ein representant frå SVA
  • To stipendiatar
  • Ein ekstern representant 

  Medlemmer i Doktorgradsutvalet skal ha personleg vara. Doktorgradsutvalet skal ha ein nestleiar som er utvalets varaleiar.

  Oppnemning/val av representantar:

  • Dekanen oppnemner utvalsleiar og nestleiar
  • Dekanen oppnemner ekstern representant (utvalsleiar er forslagsstillar)
  • Dekanen oppnemner UF-tilsette og stipendiatar (utvalsleiar og instituttleiarane er forslagsstillarar)
  • Dekanen oppnemner stipendiatar for to år av gongen (utvalsleiar og instituttleiarane er forslagsstillarar). For stipendiatene kan tre vararepresentanter oppnemnes.
 • Medlemmer

  Medlemmer frå hausten 2023

  • Leder av DGU prodekan Nathalie Hyde-Clarke. Nestleder professor Asbjørn Røiseland.
  • UF representant professor Asbjørn Røiseland. Vara: professor Karoline Andrea Ihlebæk.
  • UF representant professor Nils Pharo. Vara: professor Cecilie Basberg Neumann.
  • Koordinator førsteamanuensis Åshild  Auglænd Johnsen. Vara: professor Mads Greaker.
  • Koordinator professor Amy Østertun Geirdal. Vara: førsteamanuensis Lise Cecilie Kleppe.
  • Koordinator professor Håkon Larsen. Vara: professor Kjell Ivar Skjerdingstad.
  • Koordinator professor Steen Steensen. Vara: professor Birgitte Kjos Fonn.
  • Forskingskoordinator Jon Rogstad, SVA. Vara: forskningssjef Erik Henningen, NIBR.
  • Stipendiat  Alexander Dannerhäll. Vara: Birgit Kvikne.
  • Stipendiat Giang Huong Le. Vara: Heidi Røsok-Dahl.
  • Stipendiat vara: Trine Holten.

   Seksjon for FoU er sekretær for utvalet.

  Samansetjing for SAMs doktorgradsutval er fastsett av dekanen juni 2023