Fakultetsrådet ved TKD

Fakultetsrådet var et rådgivende organ for dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) til og med 2019.

Fakultetsrådet fungerte ut 2019, og ble fra januar 2020 erstattet av et fakultetsstyre.

Etablering av fakultetsråd ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) var forankret i bestemmelser om styring i Lov om universitet og høyskoler av 1. april 2005, vedtak gjort i institusjonsstyret ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 10. februar 2015 og Veiledende retningslinjer for råd og utvalg – mandat og sammensetting, fastsatt av høgskoledirektør 16. april 2015.

Mandat og sammensetning for TKDs fakultetsråd ble fastsatt av dekan 26. mai 2015.

Fakultetsrådet skulle være et rådgivende organ for dekan ved fakultetet. Rådet skulle først og fremst gi anbefaling eller tilråding i saker som angår fakultetets overordnede mål og prioritering, og strategier i lys av dette.

Rådets oppgaver

Fakultetsrådet skulle drøfte og gi dekan anbefalinger i saker som gjelder

Fakultetsrådet skulle holde seg oppdatert om fakultetets virksomhet gjennom

Sammensetning

Fakultetsrådet skulle være en ressurs gjennom sin samlede kunnskap og erfaring. Rådets medlemmer var ikke å regne som representanter for grupper eller særskilte interesser. Rådet skulle opptre med samme formål og gi råd til beste for hele fakultetet. 

Fakultetsrådet hadde til sist sammensetningen

Oppnevning og valg

Funksjonstid

Rådets funksjonstid var fra 1. august 2015 til 31. juli 2019, og ble prolongert ut 2019. Etter dette fikk fakultetet et fakultetsstyre. Om medlemmer falt fra i perioden, skulle dekanen erstatte disse i overensstemmelse med rådets sammensetning.

Sekretariat

Dekanen oppnevnte sekretær for fakultetsrådet.

Saksdokumenter

Saksdokumenter for fakultetsrådet ved Fakultet for teknologi, kunst og design (opengov.360online.com).