Norsk som andrespråk - for lærere i voksenopplæringen

Videreutdanning

Gode norskkunnskaper bidrar til integrering i hverdags-, samfunns- og arbeidsliv. Lær hvordan du gjennom videreutdanningen kan lykkes med god språkopplæring for innvandrere i voksenopplæring. Studiet åpner for søking i uke 15.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Målgruppa for studiet er lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter læreplan i norsk for voksne innvandrere. 

  Søknadsfrist

  1. juni. 

  Opptakskrav

  Følgende krav må oppfylles for å være kvalifisert søker:

  Prioritet 1

  • Godkjent lærerutdanning som kvalifiserer for undervisning i skolen
  • Ansettelse som lærer i norsk i voksenopplæringen, etter Læreplanen i norsk for voksne innvandrere. Attest som bekrefter ansettelsesforholdet, må vedlegges.

  Prioritet 2 (ved ledig kapasitet etter prioritet 1)

  • Godkjent lærerutdanning som kvalifiserer for undervisning i skolen
  • Lærer som underviser voksne innvandrere i norsk i grunnskolen/Forberedende voksenopplæring (FVO), videregående opplæring, arbeidsmarkedsbedrifter, studieforbund, Kompetansepluss eller liknende. Attest som bekrefter ansettelsesforholdet, må vedlegges.
 • Slik søker du

  Åpne lenken til Søknadsweb

  1. Logg på via ID-porten eller som Feidebruker om du er det. 
  2. Velg "Ny søknad"
  3. Velg "Videreutdanning og oppdragsstudier"
  4. Velg "Oppdragsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier"
  5. Velg i rullegardinlisten «Norsk som andrespråk»
  6. Registrer opplysninger om deg selv og last opp nødvendig dokumentasjon for å dokumentere at du oppfyller opptakskravene f.eks. vitnemål fra Bachelorgrad og bekreftelse fra arbeidsgiver på yrkespraksis. Se mer informasjon om opptakskrav under punktet "Opptakskrav og søknadsfrist". Last opp dokumentasjonen på Søknadswebs hovedside under "Mine dokumenter".
  7. Lagre søknaden din

  Du skal få en kvittering på epost når søknaden er fullført i Søknadsweb. 

  Har du spørsmål om Søknadsweb og opptakprosessen skriv til: opptak-lui@oslomet.no. Merk eposten «Søknad til studiet i Norsk som andrespråk»

 • Hva lærer du?

  Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (lovdata.no) krever at lærere i tillegg til å ha pedagogisk utdanning må oppfylle kompetansekravet (kompetansenorge.no) på 30 studiepoeng i norsk som andrespråk. Videreutdanningen tar utgangspunkt i Læreplan i norsk for voksne innvandrere (kompetansenorge.no).

  På studiet lærer du å utvikle en opplæring som hjelper deltakerne til å reflektere over og systematisere erfaringer de gjør seg med språket i og utenfor opplæringen. 

  Innhold

  • Norsk språkstruktur og hvordan norsk språk er i sammenligning med andre språk. 
  • Sentrale kjennetegn ved andrespråklæring og flerspråklighetsutvikling.  
  • Viktigheten av sosiale og menneskelige aspekter som samhandler med andrespråklæring, for eksempel motivasjon, holdninger, alder og liknende.  
  • Didaktikk knyttet til undervisning i norsk som andrespråk.  
  • Det europeiske rammeverket for språk, læreplan i norsk for voksne innvandrere og andre  
   relevante styringsdokumenter. 

  Emne 1

  Emne 1 inneholder grunnleggende tema om språkkompetanse. Det gis en innføring i grunnleggende norsk språkføring med vekt på funksjonell grammatikk på ulike nivåer i tekst, fra ordlæring til tekstforming. Språkbruk og språkforståelse som sosial praksis er et overordnet perspektiv. Lesing, skriving og muntlig kommunikasjon kombineres i opplæringen (språkbruk og -forståelse). I dette emnet vil også kompetansebehov knyttet til kommunikasjon og språkkompetanse i opplæring og yrkesliv relatert til europeisk rammeverk (OECD) og til styringsdokumenter i norsk kontekst bli presentert. 

  Emne 2

  I Emne 2 vil du praktisere og videreutvikle den grunnleggende språkkompetansen fra Emne 1 til språkbruk i en større sosial og samfunnsmessig sammenheng. Her vil også de mellommenneskelige aspekter slik som motivasjon, holdninger og verdier knyttet til andrespråklæring inngå. Emnet konsentrerer seg om språk i bruk i hverdagsliv, samfunnsliv og yrker, og kombinerer skriving, lesing (forståelse) og muntlig kommunikasjon. Her legges det også vekt på å oppøve en kritisk holdning til egen språklig formidling, men også til språklig kommunikasjon generelt i en større sammenheng.

  Studieside for Norsk som andrespråk for lærere i voksenopplæringen

  Besøk studentportalen for mer informasjon om og oversikt over samlinger for dette studiet (student.oslomet.no).

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Samlinger og undervisning

  Norsk som andrespråk for voksenopplæringen er et samlingsbasert deltidsstudium med en kombinasjon av fysiske og digitale samlinger. I hvert semester er det tre samlinger på to dager. Første samling hvert semester er på Campus Kjeller. 

  Studietilbudet er på 30 studiepoeng med to emner a 15 studiepoeng.  

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer:

  • Forelesninger
  • Dialog og gruppeoppgaver
  • Erfaringsdeling
  • Litteraturstudier
  • Arbeidskrav
 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Stipend- og vikarordning for lærere som tar videreutdanning i norsk som andrespråk

  Du kan søke om stipend- eller vikarordning for lærere som underviser etter integreringsloven fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no)  

  Studiet gjennomføres på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no). Direktoratet jobber for å løfte kompetansen i befolkninga, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft. 

 • Kostnader

  Studiet er gratis og har ingen studieavgift. Som student betaler du semesteravgift til Studentsamskipnaden kr. 600,- per semester (student.oslomet.no).

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Studenthistorie

Bilde av Tatjana Bru Blixen
Norskopplæring åpner for samfunnsdeltakelse

Norsklærere er viktige bidragsytere for å sette mennesker i stand til å delta i samfunns-, arbeids- og utdanningslivet.