!
Studiet tilbys ikke på heltid høsten 2024. Se nettsiden for deltidsstudiet.

PPU for yrkesfag

Videreutdanning - PPU

Har du yrkesfaglig kompetanse og ønsker å bli lærer? Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU-Y) er for deg som ønsker kompetanse i å tilrettelegge for god, systematisk og tilpasset fag- og yrkesopplæring.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag bygger på en av følgende utdanninger

  • relevant profesjonsrettet bachelorutdanning* og minimum to års relevant yrkespraksis
  • fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse og to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skoles nivå og minimum fire års yrkesrelevant praksis

  OsloMet vurderer også søknader på grunnlag av realkompetanse. Les mer i programplanen.

  *Utdanningene som godkjennes må være relevant i henhold til kompetansemålene i det aktuelle yrkesfaglige utdanningsprogrammet i videregående opplæring.

  Poengberegning og rangering

  Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant utdanning utover opptakskravet. 

  Relevant yrkespraksis er arbeid innen søkers eget fagfelt eller det aktuelle utdanningsprogrammet i videregående skole, eller arbeid innen opplæring og veiledning. Relevant utdanning er pedagogiske fag, samt fordypning innen søkers eget fagfelt.

  Les om hvordan vi poengberegner søknader her

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb.

  Søknadsfristen er 1. mars. 

  Mer om å søke PPU.

 • Hva lærer du?

  Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) er et profesjonsrettet, relevant og praksisnært studium. Studiet gjør deg kvalifisert for å arbeide som lærer på ungdomstrinnet og i fag- og yrkesopplæring (trinn 8-13). Utdanningen retter seg også mot yrkesutøvere som til daglig jobber med yrkesopplæring eller annen yrkesfaglig kompetanseheving. 

  Du vil utvikle kompetanse i å ta i bruk forskningsbasert kunnskap i din profesjonsutvikling, slik at du opparbeider en kritisk og reflektert holdning til egen praksis og utdanningssystemet som helhet.

  Videre skal du utvikle kompetanse i å utføre endrings- og utviklingsarbeid i egen organisasjon. PPU-Y vil også være nyttig med tanke på ledelse av opplæringsaktiviteter i bedrifter og i tilknytning til voksenopplæring. 

  Praktisk-pedagogisk utdanning er bygget opp rundt følgende kompetanseområder:

  • Skolen i samfunnet
  • Ledelse av undervisning og læringsprosesser
  • Pedagogikk og yrkesdidaktikk
  • Faglig kompetanse
  • Etikk
  • Samhandling og kommunikasjon
  • Endring, forskning og utvikling

  OsloMet tilbyr PPU med yrkesdidaktikk til alle yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole:

  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Håndverk, design og produktutvikling
  • Elektro og datateknologi
  • Frisør-, blomster-, interiør og eksponeringsdesign
  • Helse- og oppvekstfag
  • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
  • Restaurant- og matfag 
  • Salg, service og reiseliv 
  • Teknologi- og industrifag
  • Naturbruk

  Studiesiden til PPU for yrkesfag, heltid 

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet. Her vil du også finne studiestartinformasjon.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Du finner hele programplanen ved å navigere via de enkelte emneplanene.

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er organisert som et heltidsstudium på Campus Kjeller over ett år.

  Undervisning og arbeidskrav

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer: 

  • Forelesninger 
  • Diskusjoner, gruppearbeid og erfaringsdeling 
  • Prosessuell undervisning 
  • Individuelt arbeid 
  • Arbeidskrav

  I løpet av studiet skal du dokumentere ulike arbeidskrav som beskrives i programplanen. Disse knyttes til læringsfellesskapet på samlinger og pedagogisk praksis i skolen.

  Arbeidskravene skal utvikle din evne til å reflektere over egen undervisning og sentrale problemstillinger som er relevante for læreryrket. Studiet legger stor vekt på at studentene utvikler evnen til å være aktive deltakere i utviklingsarbeid i fellesskap med andre.

  Obligatorisk oppmøte

  Studentenes praksiserfaringer står sentralt i studiet, og danner grunnlag for læreprosesser i klassen, i grupper og individuelt.

  Studiet krever at du er aktiv deltaker på samlinger og bidrar med refleksjoner og erfaringer i det læringsfellesskapet klassen utgjør. Innhold og arbeidsmåter i studiet krever tilstedeværelse og deltakelse, derfor er det obligatorisk oppmøte på samlingene. 

 • Praksis

  Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag inneholder totalt 60 dager veiledet og vurdert yrkespedagogisk praksisopplæring. Se mer informasjon i programplanen. 

  Vær oppmerksom på følgende:

  • Ved studiestart må du levere politiattest (student.oslomet.no).
  • Yrkespedagogisk praksis skal i hovedsak gjennomføres i ordinær videregående opplæring i eget studieprogram, fordelt på ulike trinn. Minst ti dager skal gjennomføres på ungdomstrinnet (8.–10. trinn). Alle praksisperioder må gjennomføres sammenhengende i de ukene som fremkommer av studieårets praksiskalender.
  • Det er OsloMet – storbyuniversitetet som inngår avtale med egnede praksissteder om tilgjengelige plasser for yrkespedagogisk praksis.
  • Yrkespedagogisk praksis på eget arbeidssted kan gjennomføres etter gjeldende rammer for studiet, med forbehold om at praksisstedet er egnet og har kvalifisert praksislærer.
  • Det vil i de fleste tilfeller være mulig å gjennomføre praksis i nærheten av studentens bostedsadresse, med forbehold om tilgjengelige egnede praksissteder. Det må påregnes noe reisevei, og studenter må selv dekke eventuelle reise- og boutgifter.
  • Studenten må sørge for fri fra eventuell jobb slik at all praksisopplæring kan gjennomføres til oppsatte tidspunkt og når praksisstedet er tilgjengelig. Fritidsaktiviteter som reiser og lignende må planlegges slik at de ikke kommer i konflikt med praksis og studieaktiviteter.
  • All praksis er obligatorisk og skal dokumenteres.  Eventuelt fravær må tas igjen. Praksis må gjennomføres og godkjennes før studenten kan avlegge eksamen i emnet.
  • Fritak for praksis og lignende må det søkes formelt om via studieadministrasjonen. Kontakt  infosenter-lui@oslomet.no

  Praksisopplæringen bidrar til at studentene oppnår relevant og god kompetanse for sin framtidige utøvelse av læreryrket. I praksisopplæringen får studenten innsikt i de aktiviteter som inngår i en lærers arbeidsplanfestede dag, samt prøve ut og bearbeide egne erfaringer og refleksjoner i forhold til læringsutbyttene i studiet.

  Les mer om praksisplass her.

 • Utdanningsstipend

  Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend fra Utdanningsdirektoratet for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen. Ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning, kan få utdanningsstipend for å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller Yrkesfaglærerutdanning (YFL). Både ansatte i grunnskolen og i videregående opplæring kan få utdanningsstipend. 

  Se mer informasjon om hvordan du søker utdanningsstipend, retningslinjer for stipend og søknadsbehandlingen på Utdanningsdirektoratets nettsider (www.udir.no). 

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no). 

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Har du noen spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.  

Du kan også nå oss ved å ringe fakultetets infosenter:
67 23 77 77 (10.00-11.30 og 12.00-14.00).

Studenthistorie

Ine Monsbakken Berge sitter i et undervisningsrom mellom andre studenter og smiler til kamera.
Erfaren sykepleier fikk oppfylt drømmen om å bli lærer

Etter å ha fullført Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag får Ine Monsbakken Berge endelig realisert drømmen om å jobbe med ungdom.