Realkompetansevurdering

Videreutdanning

Det er mange veier til kompetanse og kunnskap! Dette studiet er for deg som ønsker økt kompetanse om kartlegging, vurdering, dokumentasjon og verdsetting av voksnes realkompetanse og veiledning av personer med rett til realkompetansevurdering.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. juni. 

  Opptakskrav

  Opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av 180 studiepoeng omfang og minst ett års relevant yrkespraksis innen fagområder hvor det er relevant med realkompetansevurdering.

  Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis utover opptaksgrunnlaget. Med relevant yrkespraksis menes yrkespraksis som innebærer jobbformidling, kompetanseutvikling, karriereveiledning, vurdering og kartlegging av realkompetanse, undervisning i (voksen)opplæring eller tilsvarende

  Søkere kan alternativt tas opp på bakgrunn av realkompetansevurdering. Kompetansen som vurderes er dokumentert utdanning samt erfaring med opplæring i og vurdering av arbeidslivs- og organisasjonskompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse må oppfylle følgende krav for å være kvalifisert realkompetansesøker:

  1. Søker må være 25 år eller eldre i opptaksåret og må dokumentere ett av følgende strekpunkter 
  - fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant yrkespraksis 
  - minimum fem års relevant yrkespraksis

  Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende.

  2. Søker må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet. Faget norsk (eller annet nordisk språk) skal bestå av minimum 112 årstimer fra videregående opplæring eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre. Alternativt kan kravet til norsk dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver som beskriver hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig og muntlig (eller annet nordisk språk) som en vesentlig del av sitt arbeid. Søker må i tillegg også ha en kombinasjon av minimum fem år relevant fulltids yrkespraksis og høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) fordelt slik at enten yrkespraksis eller utdanning utgjør minst 40 prosent av de fem årene. Yrkespraksis og utdanning under dette punkt kommer i tillegg til yrkespraksis og utdanning nevnt under punkt 1.

  3. Søkere som har generell studiekompetanse må oppfylle følgende krav for å være kvalifisert realkompetansesøker: 
  - Søker må ha en kombinasjon av minimum fem år relevant fulltids yrkespraksis og høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) fordelt slik at enten yrkespraksis eller utdanning utgjør minst 40 prosent av de fem årene.

 • Slik søker du

  Åpne lenken til Søknadsweb

  1. Logg på via ID-porten eller som Feidebruker om du er det. 
  2. Velg "Ny søknad"
  3. Velg "Videreutdanning og oppdragsstudier"
  4. Velg "Oppdragsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier"
  5. Velg i rullegardinlisten  3423 «Realkompetansevurdering»
  6. Registrer opplysninger om deg selv og last opp nødvendig dokumentasjon for å dokumentere at du oppfyller opptakskravene (f.eks. vitnemål fra Bachelorgrad og bekreftelse fra arbeidsgiver om minimum ett års relevant yrkespraksis, evt. den dokumentasjonen som etterspørres for å dokumentere realkompetanse). Se mer informasjon om opptakskrav under punktet "Opptakskrav og søknadsfrist". Last opp dokumentasjonen på Søknadswebs hovedside under "Mine dokumenter".
  7. Lagre søknaden din

  Du skal få en kvittering på epost når søknaden er fullført i Søknadsweb. 

  Har du spørsmål om Søknadsweb og opptakprosessen skriv til: opptak-lui@oslomet.no. Merk eposten «Søknad til studiet i Realkompetansevurdering»

 • Hva lærer du?

  Studiet ”Realkompetansevurdering” er en videreutdanning på masternivå og skal kvalifisere studentene til arbeid med kartlegging, vurdering, dokumentasjon og verdsetting av voksnes realkompetanse samt veiledning av personer med rett til realkompetansevurdering.

  Med realkompetanse menes både formell, uformell og ikke-formell kompetanse som er likeverdig med kompetanse oppnådd gjennom det norske utdanningssystemet. Erfaring, kunnskap og kompetanse bygges på flere steder og på ulike måter. Studiet omhandler en helhetlig vurdering av enkeltpersoners kompetanse som kvalifisering til arbeid eller som opptak til offentlig godkjente utdanninger.

  Innhold:

  • Mål og intensjoner med kartlegging og verdsetting av realkompetanse
  • Det juridiske grunnlaget – rammene for realkompetansevurdering
  • Roller, oppgaver og ansvar for de ulike fasene i arbeid med realkompetanse
  • Analyse av læreplaner/studieplaner
  • Likeverdig kompetanse
  • Skjønnsutøvelse
  • Vurdering i et flerkulturelt perspektiv
  • Verktøy og metoder for kartlegging og verdsetting av realkompetanse

  Innpass i mastergrad

  Studieprogrammet kan inngå som del av aktuelle masterstudier. Interesserte må da søke om opptak til masterstudiet på ordinær måte, basert på de opptakskrav som gjelder for det enkelte studium. Det vil deretter kunne søkes om fritak for deler av masterstudiet på grunnlag av det gjennomførte og bestått studium i «Realkompetansevurdering». Det er opp til den institusjonen som tilbyr masterstudiet å vurdere og fatte vedtak om eventuelt fritak. Søknad om fritak vurderes på individuell basis.

  Studiet Realkompetansevurdering gjennomføres på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).

  Studieside for Realkompetansevurdering

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).
  Her vil du også få se samlingsdatoer og seneste timeplan for utdanningen.

 • Samlinger og undervisning

  Realkompetansevurdering er et samlingsbasert deltidsstudium. Du finner oversikt over samlingsdager og timeplan på student.oslomet.no

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer:

  • Forelesninger
  • Dialog og gruppeoppgaver
  • Erfaringsdeling
  • Litteraturstudier
  • Arbeidskrav

  Det legges vekt på at innholdet og arbeidsformene skal være praksisnære og relevante for arbeid med realkompetanse. Studieopplegget inkludert arbeidskravene skal bidra til forståelse for rolle og ansvar, egenvurdering og refleksjon rundt egen praksis samt profesjonalisering av arbeidet med alle faser i realkompetansevurdering.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Om realkompetansevurdering

  Studiet gjennomføres på oppdrag fra og i tett samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).

  "Realkompetanse er det du har lært deg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter. Dersom du ikke har formell utdanning som grunnlag for opptak til utdanning, kan du søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse" (Udir.no).

  Hør podcast om realkompetansevurdering med Anette Lund Follestad (soundcloud.com).

 • Kostnader

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Studenthistorie

Bilde av realkompetansestudener som diskutterer.
Bidra til at enda flere lykkes med jobb og utdanning!

Det er mange veier til kompetanse og kunnskap. Dette studiet er for deg som ønsker økt kompetanse om kartlegging, vurdering, dokumentasjon og verdsetting av voksnes realkompetanse og veiledning av personer med rett til realkompetansevurdering.